Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 28 Mai 2023
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Ședințele Consiliului Local pot fi urmărite în direct(live) în ziua ședinței începând cu ora de la care are loc ședința pe
Pagina oficială de Facebook a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU

Înregistrările ședințelor le găsiți ulterior și în lista cu Procesele verbale de ședință
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

ANUNȚ : Conform, LEGii nr. 123 din 15 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pana la data de 20 noiembrie 2023 se pot depune cereri la primărie, in vederea obținerii titlului de proprietate pentru persoanele fizice in următoarele condiții:
Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 29.05.2023
Informare : Ajutor de minims pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi
Informare : Ajutor de minims pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum
INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție centru comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală - REST DE EXECUTAT(DOCUMENTAȚIE, CAIET DE SARCINI,FORMULARE)
ANUNȚ : UAT Orașul Geoagiu în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 34 /2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aduce la cunoștință publică faptul că începând cu data de 15.05.2023 se suspenda concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante . Mai multe informații despre concursurile suspendate puteți citi aici.
Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri, proprietate privată a orașului Geoagiu
ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna MAI 2023
CENTRALIZATOR FINAL La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
REZULTATUL PROBEI INTERVIU La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 10.05.2023
REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 08.05.2023
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional superior ID 573512 – Compartimentul Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu.
PROCES – VERBAL DE SELECȚIE Încheiat astăzi 03.05.2023 în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - referent, clasa III, gradul profesional principal Compartiment Registrul Agricol, Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID 572382) – Compartiment Cadastru din cadrul Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu.
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad superior ID 486433 în cadrul Compartimentului Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 02.05.2023
A N U N Ț : Orașul Geoagiu, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: inspector, gr. IA ; NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant;NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție;COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Biroul Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu;DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână;PERIOADA: nedeterminată
Lista nominală a solicitanților care in anul 2023 au acces la locuințe disponibile pentru tineri, construite prin A.N.L. în orașul Geoagiu
Grafic de colectare deșeuri aprilie-mai 2023
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului - pe anul 2022
ANUNȚ : CLUB DE ROBOTICĂ
Informare privind obligațiile deținătorilor de câini
ANUNȚ: In ultima zi lucratoare din fiecare luna incasarile si relațiile cu publicul la biroul impozite si taxe se efectuează pana la ora 10.
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.74 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Realizare conductă de aducțiune pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Bozeș, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara”
HCL nr.73 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare în cartierul La Luncă, sat Renghet, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara"
HCL nr.72 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare pe strada Raului, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara"
HCL nr.71 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa oras Geoagiu strada Raului, strada Calea Romanilor (DJ705), sat Renghet, judetul Hunedoara
HCL nr.70 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU BAI DIN STRADA PINULUI LA STRADA FEREDEULUI, ORAS GEOAGIU JUDETUL HUNEDOARA"

ONG

   

ONG

 

 

 

 

 

 

 

Orașul Geoagiu este membru in următoarele organizații

 

 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară:

 1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”
 2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
 3. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara
 4. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
 5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Gemina”

 

Grupuri de acțiune locală:

 1. Asociația Sargeția GAL 1,
 2. Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acţiune locală pentru pescuit) din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora

 

Asociații conform OG 26/2000:

 1. Asociaţia Oraşelor din România
 2. Asociației Stațiunilor Turistice (AST),
 3. Asociația Proprietarilor de Pajiști și a Crescătorilor de Ovine Geoagiu
 4. Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului Geoagiu Bai

 


 

 

O.N.G. CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN ORAȘUL GEOAGIU

 

1. ASOCIAȚIA “NOI, PRIETENII COPIILOR”:            

      Asociația “Noi, prietenii copiilor” are scop umanitar de promovare și dezvoltare a celor mai eficiente forme și acțiuni de ajutorare materială și spirituală a copiilor, implicit a celor aflați în dificultate și a familiilor acestora, să desfășoare activități de interes general, fără a face discriminare de limbă, sex, culoare, religie, naționalitate sau apartenență politică.

            Asociația a fost inființată în primăvara anului 2004, în baza Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, modificată prin O.G. 37/2003, la inițiativa a trei membri fondatori, prin Încheierea Civilă nr. 6/PJ/A2005; 30-04/4095, având CIF: 17502176/ 19.04.2005. În prezent, în cadrul asociației activează 80 de membrii cu arie de activitate regională.

Sediul asociației este în localitatea Geoagiu-Băi, strada Pinului, nr. 11, județul Hunedoara. Adresa de corespondență este în localitatea Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 194B, cod postal 335400, județul Hunedoara.

 

     Dintre obiectivele asociației enumeram :

            a.crearea unor servicii de ajutorare și asistență socială (cantine sociale, tabere, birouri de asistență socială);

            b.stabilirea și menținerea de contacte și relații cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate, în vederea realizării scopului propus;

            c.organizarea unor centre de zi cu următoarele facilități: sala de mese, săli de joacă, cursuri educative, cantine, etc.;

            d.promovarea și susținerea celor mai eficiente forme de educație civilă, morală, juridică si creștină;

            e.organizarea de activități culturale, sportive, și de ocrotire a naturii;

            f.editarea de publicații sau buletine informative.

           

            Asociația, a derulat și derulează parteneriate cu:

-                                   Asociația “Magyarorszagi Gyermekbaratok Mozgalma” cu sediul în Ungaria la Budapesta;

-                                   Organizația “Fenix” cu sediul în Slovacia la Bratislava;

-                                   Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu;

-                                   Asociația Umanitară Renaitre România, cu sediul in Orăștie, jud. Hunedoara;

-                                   Primăria Orașului Geoagiu.

În baza parteneriatelor enumerate anterior, membrii organizației noastre, au participat la diferite programe educaționale externe, respectiv tabere internaționale, iar dintre acestea enumerăm:

-         2004 - Tabăra internațională de la Ballaton (Ungaria) – au participat 12 persoane ( 11 copii + 1 adult), în perioada 15 august – 23 august;

-         2005 Tabăra internațională din Cheltenham & Gloucester (Anglia) – au participat 15 persoane (14 copii din orașele: Geoagiu, Deva, Timișoara, Hunedoara și Cluj, cu rezultate bune la învățătură și cunoscători ai limbii engleze + 1 adult), în perioada 25 mai – 5 iunie;

-         2005 Festivalul internațional “Bucuria copiilor”: ediția I – s-a desfășurat în perioada 9 iulie – 10 iulie în Stațiunea Geoagiu-Băi dar și în orașul Geoagiu – au participat un număr de 40 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, din zona precum și din străinătate, respectiv: Budapesta (Ungaria);

-         2005 Tabăra naționala de la Băcâia, oraș Geoagiu – au participat 12 persoane (10 copii + 2 adulți) în perioada 22 august – 2 septembrie;

-         2006 Festivalul “Bucuria copiilor” a II - a ediție – s-a desfășurat în perioada 1 iunie – 2 iunie, în Stațiunea Geoagiu-Băi și orașul Geoagiu, unde au participat un număr de 30 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, din orașul Geoagiu și localitatea Budapesta din Ungaria (de aici au participat 3 persoane: 2 copii și 1 adult);

-         2006 Festivalul internațional “Bucuria copiilor” a III-a ediție – s-a desfășurat în perioada 01 - 03 iunie la Geoagiu-Băi și Geoagiu – au participat un număr de 45 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, din orașul Geoagiu și localitățile învecinate ;

-         2006Tabăra internațională “Together in Europe for children rights!” la Uzhgorod în Ucraina – au participat 4 persoane ( 2 copii + 2 adulți) în perioada 25 iunie – 1 iulie;

-         2007 Festivalul internațional “Bucuria copiilor” a IV-a ediție – s-a desfășurat în perioada 01 - 03 iunie la Geoagiu-Băi și Geoagiu – au participat un număr de 45 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, din orașul Geoagiu și localitățile învecinate;

-         2007Tabăra internațională “Together in Europe for children rights!” la Uzhgorod în Ucraina – au participat 4 persoane ( 3 copii + un adult) în perioada 25 iunie – 1 iulie;

-         2008Tabăra internațională “Together in Europe for children rights!” din Slovacia – au participat 4 persoane ( 3 copii + un adult), în perioada 20 iunie – 26 iulie;

-         2008 Tabăra națională de la Mada, Comuna Balșa – au participat 17 persoane (14 copii + 3 adulți), perioada 21 august – 1 septembrie;

-         2009 Tabăra internațională prin proiectul “ TIME MASCHINE“ desfășurată în Bratislava, în Slovak Republic unde au participat 5 persoane ( 4 copii, elevi și studenți + 1 însoțitor) în perioada 03 iulie – 12 iulie;              

-         2009 Festivalul internațional “Bucuria copiilor” a V-a ediție – desfășurată în perioada 14-15 august la Geoagiu-Băi și Geoagiu – au participat un număr de 35 de copii din orașul Geoagiu și localitățile învecinate, cu vârste cuprinse între 6 și 35 ani, pe grupe de vârste au fost organizate concursuri sportive;

-         2010 - Tabăra internațională prin proiectul “ Good Will desfășurată în Bratislava, în Slovak Republic unde au participat 4 persoane ( 3 studenți + 1 însoțitor) în perioada 02 – 09 iulie;

-         2011 - Tabăra internațională prin proiectul „ Our (his) story” - desfășurată în localitatea Snina, din Slovacia unde au participat 4 persoane ( 3 elevi + 1 însoțitor) în perioada 03 – 10 iulie.            

     2.ASOCIAȚIA MS HUNEDOARA:

            Asociația a fost înființată în anul 2004, în baza Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, modificată prin O.G. 37/2003, la inițiativa a trei membri fondatori, prin Încheierea Civila nr. 15/PJ/A2004.

Sediul asociației este în localitatea Geoagiu, strada Teilor, nr.33, judetul Hunedoara.

Scopul asociației:

-        ameliorarea situației dificile a bolnavilor cu scleroză multiplă, din județul Hunedoara, prin crearea de centre de zi, centre temporare de găzduire, centre sau rețele de asistență socială și vizite la domiciliu, consiliere și mediere,

-        să ajute persoanele cu handicap în special cu MS și familiile acestora prin distribuirea de informații despre boală, distribuirea de materiale de îngrijire, asigurarea de servicii de asistență specializată,

-        promovarea de teme de cercetare proprii și asigurarea de colaboratori cu parteneri interni și externi,

-        asociația colaborează cu administrația publică locală, instituții școlare, instituții medicale, culturale, agenți economici și alte structuri în implementarea de proiecte de dezvoltare locale și regionale,

-        inițierea, coordonarea și dezvoltarea de programe educaționale, de formare, responsabilizare și implicare civică a cetățenilor în general, a copiilor și tinerilor, prevenirea și combaterea violenței în familie, campanii antidrog, a persoanelor vârstnice,

-        înființarea clubului pentru odihnă și recuperare în domeniul socio-medical,

-        organizarea de activități sportive și promovarea sportului în general,

-        să desfășoare activități de interes general ca: dezvoltarea economică culturală și socială, promovarea și apărarea drepturilor și libertăților omului, promovarea sănătății, educației, științei, artelor, tradițiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistență socială, ajutorarea săracilor și defavorizaților, asistență oamenilor dezavantajați fizic, a copiilor și a persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoașterii și participării civice, protejarea mediului și naturii, sprijinirea religiei și valorilor umane, susținerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice și infrastructurii, sprijinirea sportului,

-        consilierea în probleme legale, întocmirea de dosare în vederea obținerii drepturilor ce decurg din legislația existentă, pentru persoanele cu handicap în special cu MS,

-        să adere la asociațiile și organizațiile naționale și internaționale cu același scop.

3.ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE PAJIȘTI ȘI CRESCĂTORILOR DE OVINE GEOAGIU: www.pajistisiovinegeoagiu.ro ,

4.ASOCIAȚIA RENAÎTRE ORĂȘTIE – pct de lucru GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr.113,

            Asociația derulează un parteneriat cu Primăria orașului Geoagiu pentru furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, înființat în anul 2007.

În cadrul Centrului de Consiliere sunt înscrise un număr de 58 de familii, 270 persoane, 105 adulți, 165 copii.

Activitatea Centrului este repartizată pe cabinete după cum urmează: Biroul de asistență socială, Cabinetul juridic, cabinetul medical.

În cadrul Centrului de Consiliere funcționează mai multe servicii:

-        Serviciul de Monitorizare, Asistență și Sprijin al tinerelor mame – de acest serviciu beneficiază 12 mame cu 12 copii cu vârsta cuprinsă între 0-24 luni din orașul Geoagiu,

-        Programul Susținere complexă, având ca grup țintă un număr de 122 copii, cu vârsta între 3-16 ani,

-        Serviciul de integrare profesională pentru beneficiari, care are ca grup țintă un număr de 54 mame care sunt implicate activ în educația copiilor lor și un număr de 10 adulți care sunt sprijiniți în demersurile necesare pentru găsirea unui loc de muncă,

-        Serviciul de Planning familial, care are ca grup țintă 11 beneficiari (adolescenți și adulți),

-        Serviciul de Monitorizare și Sprijin al Femeilor Însărcinate de care beneficiază un număr de 6 femei gravide și care are ca obiective prevenirea abandonului nou-nascutului și înbunătățirea stării de sănătate a beneficiarelor însărcinate.

 

   5. In Stațiunea Geoagiu-Băi, începând cu anul 2010 a luat ființă, conform OG 26/2000, “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA TURISMULUI GEOAGIU – BĂI”, asociația s-a constituit pe o perioada nedeterminată, în cadrul căreia și-au dat acordul de voință un numar de 11 întreprinzători locali.

- SCOPUL și DIRECȚIILE ASOCIAŢIEI:

Sprijin în dezvoltarea turistică și culturală a Stațiunii Geoagiu-Băi, precum și întărirea și consolidarea relațiilor interpersonale în vederea promovării unei activități turistice durabile și eficiente care să pună în valoare potențialul turistic și uman din zonă.

Pentru atingerea scopului propus se au în vedere următoarele direcții:

-                                   Susținerea unor proiecte de dezvoltare și cooperare în domeniul turistic, urmărirea creării unor noi locuri de muncă, calificarea tuturor lucrătorilor din turism, sprijinirea micilor întreprinzători din turism, atragerea de investiții;

-                                   Dezvoltarea turismului prin promovarea de schimburi de date, informații, specialiști și alte forme de cooperare;

-                                   Promovarea în cadrul programelor turistice a potențialului local și conlucrarea cu factori din domeniul culturii, sportului, învățământului, pentru valorificarea meșteșugurilor tradiționale, organizarea de târguri cu vanzare și expoziții;

-                                   Colaborarea cu factorii de resort pentru crearea unei infrastructuri turistice corespunzatoare și conformă cerințelor turismului intern și internațional;

-                                   Conlucrarea cu organele locale sau centrale, prestatorii de servicii turistice, organisme internaționale interesate în valorificarea potențialului turistic și uman din zonă;

-                                   Conservarea, refacerea și protecția mediului înconjurător, protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, prin organizarea de acțiuni de ecologizare a zonei turistice și de cunoaștere a tradițiilor culturale specifice;

-                                   Editarea unor materiale de promovare, informative și de specialitate, care vor fi, după caz, distribuite gratuit sau contra cost; marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum şi alte activităţi de promovare on-line; activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România; editarea si difuzarea de publicații și lucrări de specialitate, pliante, hărți, panouri, informații și alte materiale publicitare privind dezvoltarea turistică a zonei; etc.

     În anul 2010 în colaborare cu autoritatea publică locală, a contribuit la întocmirea documentației pentru proiectul EDEN - European Destinations of Excellence, cu tema: „Turism acvatic” competiție națională lansată de Comisia Europeană, prin Direcţia Generală pentru Întreprinderi şi Industrie, Departamentul pentru Turism.

   Asociația, prin reprezentantul său, a participat alături de reprezentantul autorității locale, la premierea destinaţiilor EDEN din Europa, ce a avut loc la Bruxelles, în cadrul unei gale festive, în data de 27 septembrie 2010, cu ocazia Zilei Europene a Turismului.

   Gala a fost oficiată de domnul Antonio Tajani, vice-preşedintele Comisiei Europene şi comisar pentru Întreprinderi şi Industrie.

     În aceeaşi zi a avut loc şi conferinţa cu tema „The role of European Heritage and cultural itineraries in the renewed European tourism policy”, în clădirea Charlemagne, reprezentanţii destinaţiilor fiind invitaţi să participe la conferinţă şi de asemenea să prezinte destinaţia printr-un stand în spaţiul din holul clădirii.

     În perioada 21-24 octombrie 2010, Asociația și Autoritatea Publică Locală au reprezentat Staţiunea Geoagiu-Băi la Târgul de Turism al României de la Bucureşti în cadrul standului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, alături de destinaţiile de pe locul II Staţiunea Techirghiol şi locul III - Staţiunea Sărata Monteoru, în cadrul concursului naţional cu tema turismul acvatic. Destinaţiilor le-au fost acordate diplome de către Secretarul de Stat, domnul Eugen Curteanu.

     ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA TURISMULUI GEOAGIU – BĂI a avut privilegiul de a fi premiată, într-un cadru festiv la Horezu, jud Vâlcea, pe data de 15 ianuarie 2011 de către Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, unde i s-a acordat - Premiul Dacia Felix, pentru întreaga activitate.

 

     6.ASOCIAȚIA SPORTIVĂ GLORIA PROINSTAL – a luat ființă în anul 2001.

Scopul și obiectivele Asociației:

-        dezvoltarea fizică, armonioasă a tineretului și formarea acestuia în spiritul întrecerilor sportive,

-        formarea tineretului cu deprinderi și obișnuințe de petrecere a timpului liber prin activități recreative de educație fizică,

-        creșterea rezistenței organismului la efort fizic și călirea acestuia prin activitatea sportivă,

-        cultivarea în rândul tineretului a disciplinei sportive, a respectului față de oameni și față de valorile umane din societate.

bannerantidrog

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech