Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Sâmbătă, 16 Ianuarie 2021
A+ R A-

Regulament de organizare și funcționare

Puteți descărca de aici regulamentul de organizare și funcționare în format PDF(varianta actualizată).

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

APARATULUI DE SPECIALTITATE AL

PRIMARULUI Orasului GEOAGIU

 

 

CAPITOLUL I :

PREVEDERI GENERALE

 

Art. 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi al altor acte normative în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea.

Art. 2. (1) Primăria orasului Geoagiu este o instituţie publică organizată ca o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din Primar,  Viceprimar, Secretarul orasului şi Aparatul de specialitate al Primarului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

(2) Organizarea aparatului de specialitate al Primăriei orasului Geoagiu este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art. 3. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.

Art. 4. (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

 (2) În temeiul alin. (1) lit. a), Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,

socială şi de mediu a orasului Geoagiu;

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a Orasului Geoagiu şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele orasului Geoagiu;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), Primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din  domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001/R/A;

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al Orasului Geoagiu;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul şi Orasul Geoagiu, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea

Primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia Primarului, având anexat contractul de management.

Art. 5. Primarul mai îndeplineşte şi alte atribuţii conform legilor în vigoare.

Art. 6. Viceprimarul este subordonat Primarului şi este înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Atribuţiile Viceprimarului sunt stabilite în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Art. 7. Secretarul oraşului

(1) Oraşul Geoagiu are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.

 Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii  administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate.

Secretarul oraşului nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

Secretarul oraşului nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul,  sub sancţiunea eliberării din funcţie.

 Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului oraşului se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

(2) Secretarul oraşului Geoagiu îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

1. avizează, pentru legalitate dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului local al orasului Geoagiu;

2. participă la şedinţele Consiliului local al orasului Geoagiu;

3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi Primar,

respectiv Primar şi instituţia prefectului;

4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor Primarului;

5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispoziţiilor emise de către Primar, respectiv a hotărârilor adoptate de Consiliul local al Orasului Geoagiu în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

6. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte prin grija personalului din cadrul aparatului permanent de

lucru al consiliului local procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv redactarea hotărârilor Consiliului local;

7. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;

8. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a şedinţelor consiliului local al orasului Geoagiu, asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ale consiliului, ţine evidenţa participării la sedinţe a consilierilor; numără voturile şi consemnează rezultatul votării, informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului local, asigură întocmirea procesului verbal de şedinţă, asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora, acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri, elaborând şi asigurând supravegherea respectării procedurii privind modalitatea de întocmire a proiectelor de hotărâri, a referatelor de specialitate şi a expunerii de motive  .

9. asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de Primar şi hotărârile consiliul local, în termenul legal;

10. asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor Consiliului local al orasului Geoagiu şi a dispoziţiilor cu caracter normativ;

11. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite conform legilor în vigoare;

12. exercită atribuţiile privind organizarea aplicării Legii fondului funciar;

13. coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al

unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi exercită atribuţiile stabilite prin acest act normativ;

14. asigură secretariatul Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de serviciu aflate în proprietatea privată a statului;

15. exercită atribuţiile prevăzute de actele normative referitoare la coordonarea activităţilor serviciului de evidenţă informatizată a persoanei, conform OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi celelalte acte care reglementează materia;

16. ţine registrul de avere şi interese al aleşilor locali şi comunică prin persoana desemnată Agenţiei Nationale de Integritate o copie a acestor acte.

17. organizează aducerea la cunoştinţa angajaţilor a modificărilor legislative din domeniu;

18. îndeplineşte orice alte atribuţii date de Consiliul local al Orasului Geoagiu, Primarul Orasului, precum şi cele prevăzute în legi, ordonanţe, hotărâri de Guvern, etc.

Art. 8. Întreaga activitate a Primăriei orasului Geoagiu este organizată şi condusă de către Primar, serviciile, birourile şi compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau Viceprimarului şi secretarului, care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce le revin acestora.

 

CAPITOLUL II:

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI GEOAGIU

 

Art. 9. (1) Aparatul de specialitate al Primarului orasului Geoagiu este organizat pe Servicii şi Compartimente. Anumite servicii sau compartimente sunt subordonate direct conducerii primăriei, conform organigramei aprobate de Consiliul local al orasului Geoagiu.

(2) Numărul minim de posturi de execuţie corespunzătoare structurilor aparatului de specialitate, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 / R a funcţionarilor publici, este:

- Direcţii: 15 posturi;

- Serviciu: 7 posturi;

- Birou: 5 posturi.

(3) Pentru activităţile care necesită o delimitare distinctă, iar numărul de posturi corespunzătoare acestora este mai mic decât numărul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizează Compartimente, în subordinea unui funcţionar public de conducere, a Primarului sau a  Viceprimarului.

Art. 10. (1) Aparatul de specialitate al Primarului orasului Geoagiu cuprinde un număr de 36 posturi bugetare, din care, după natura raporturilor de serviciu, sunt 26 funcţii publice şi 10 personal contractual.

(2) După natura atribuţiilor titularului, funcţiile publice ale aparatului de specialitate se împart în : 4 funcţii publice de conducere şi 22 funcţii publice de execuţie.

 

 

CAPITOLUL III :

ATRIBUŢIILE APARATULUI DE SPECIALITE AL PRIMARULUI

 

Art. 11. Serviciile şi compartimentele din structura aparatului de specialitate au următoarele atribuţii generale comune:

1.      întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentaţii:proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de specialitate cu 30 de zile înaintea publicării ordinii de zi, cu respectarea procedurii descrise în Anexa nr. 3.

2.      realizarea la termen a tuturor acţiunilor şi activităţilor necesare implementării sistemelor şi programelor de informatizare ale instituţiei în domeniul propriu de activitate;

3.      întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a

documentelor de angajare bugetară şi de plată ale activităţilor din coordonarea biroului;

4.     întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie, a agendei de lucru a serviciului sau biroului, a programului comisiilor speciale pe care le coordonează, pentru publicarea lor, conform regulamentului stabilit de Primar; întocmirea unui calendar cu activităţile anuale cu caracter permanent din cadrul compartimentului;

5. participarea la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale plenului Consiliului local al orasului Geoagiu, ori de câte ori este necesar;

6. solutionarea in termenul legal a tuturor cererilor, petiţiilor, reclamaţiilor, sugestiilor etc adresate instituţiei.

7.    îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini şi lucrări din domeniul propriu de activitate, încredinţate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către Primar.

8.      să urmărească şi să cunoască permanent modificările legislative care reglementează domeniul

de activitate propriu, fiind răspunzător pentru toate consecinţele care apar datorită aplicării necorespunzătoare sau a neaplicării unor prevederi legale în activitatea pe care o desfăşoară.

9.     respectarea tuturor regulamentelor şi a procedurilor de lucru aprobate în cadrul autorităţii.

gestionarea actelor şi arhivarea acestora,

10.  asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură tehnică dintre serviciile de specialitate coordonate şi celelalte direcţii din cadrul Primăriei;

11.    urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor Consiliului

local ce cad in sarcina lor de activitate;

12.   întocmirea documentaţiilor şi urmărirea derulării procedurilor de achiziţii publice pentru lucrările, serviciile şi dotările din domeniul de activitate, respectiv întocmirea contractelor învederea derulării serviciilor, lucrărilor şi dotărilor pentru care s-au ţinut licitaţii  .

 

Art. 12. (1) Serviciile şi compartimentele din structura aparatului de specialitate au atribuţii specifice, stabilite în prezentul Regulament.

(2) Şefii  serviciilor, birourilor şi compartimentelor au obligaţia să stabilească în fişele posturilor şi în sarcinile de serviciu ale personalului din subordine toate activităţile şi răspunderile pentru îndeplinirea atribuţiilor generale şi specifice ale structurii din subordine.

 

Art. 13. Atribuţiile specifice ale compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu sunt următoarele :

 

(1) Cabinetul Primarului:

Atributiile de serviciu ale consilierului personal al primarului:       

1. asigura consilierea primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administratiei publice locale;

2. urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre toate compartimentele din aparatul de specialitate al primarului;

3. pregateste informari si materiale, realizeaza analize si pregateste rapoarte;

4. intocmeste proiectele de hotarare si notele de fundamentare initiate de primar;

5. colaboreaza cu serviciile si compartimentele din cadrul primariei pentru indeplinirea corespunzatoare si la timp a sarcinilor de serviciu;

6. asigura desfasurarea actiunilor si manifestarilor organizate de primarie si  de consiliu local;

7. intocmeste si reactualizeaza ori de cate ori este cazul, lista cu oficialitatile, cu telefoanele  utile, email-uri, adresele institutiilor cu care colaboreaza primaria, etc;

8. prezinta zilnic la primar: posta electronica, corespondenta venita si mapele compartimentelor si serviciilor functionale din primarie in scopul semnarii si repartizarii.

9. asigura pastrarea si folosirea corecta a insemnelor oficiale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

10. participa la audientele primarului si se preocupa de evidenta si solutionarea acestora;

11. indeplineste atributii de protocol si reprezentare:

            - organizeaza actiunile de reprezentare a primarului la ceremonii si solemnitati

            - intocmeste toate lucrarile necesare pentru primiri de vizite, delegatii, oficialitati, la

              primar.

12. este purtatorul de cuvant al primarului in relatia cu mass-media. Preia din mass-media sesizari sau aspecte critice referitoare la atributiile autoritatii locale si le transmite pentru solutionare serviciilor si compartimentelor din primarie;

13. raspunde de crearea unei baze de date a autoritatii publice locale pe care o gestioneaza si o actualizeaza permanent;

14. pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, potrivit legislatiei in vigoare;

15. duce la indeplinire orice alte atributiuni date de primar sau cele care rezulta din actele normative in vigoare.

 

(2) Serviciul Juridic, Contencios, Achiziţii Publice :

1. reprezentarea intereselor legitime ale autorităţii administraţiei publice locale în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, în raporturile acesteia cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii, formularea de întâmpinări, motive de apel, motive de recurs şi alte căi de atac, în cazurile în care se impun;

2. asigurarea consultanţei în promovarea şi redactarea acţiunilor în justiţie privind bunurile proprietatea autorităţii;

3. avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;

4. asigurarea consultanţei juridice compartimentelor din cadrul instituţiei în elaborarea contractelor şi a altor acte cu caracter juridic;

5. întocmirea, avizarea şi înaintarea documentaţiilor pentru atribuirea în folosinţă, prin dispoziţia Primarului, a terenurilor aferente apartamentelor, pe durata existenţei construcţiei, în baza Decretului Lege nr 60/1990;

6. întocmirea de propuneri de atribuire / neatribuire de teren, în temeiul Legii nr. 18/1991/ R, cu

modificările şi completările ulterioare ce se înaintează Instituţiei Prefectului, în vederea emiterii Ordinului Prefectului;

7. înregistrarea, evidenţa, prelucrarea în cadrul comisiei speciale şi înaintarea spre soluţionare, prin dispoziţia Primarului, a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 / R;

8. arhivarea si coordonarea activităţii de arhivare a actelor instituţiei;

9. eliberarea de copii de pe actele aflate în arhiva instituţiei, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă a foştilor membrii CAP, etc;

10. eliberarea de adeverinţe privind imobilele revendicate;

11. iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor băneşti reprezentând creanţe provenite ca urmare a dispoziţiilor instanţelor judecătoreşti, ieşiri din indiviziune, cheltuieli de judecată, sultă, datorate de către debitorii orasului Geoagiu;

12. urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în care a asigurat apărarea orasului;

13. prezentarea in faţa notarilor publici pentru semnarea formei autentice a diverselor acte:

donaţii, comasări, dezmembrări, etc

14. participarea in comisiile de concurs, licitaţii, etc

15. Coordonează şi asigură buna desfăşurare a activităţii de achiziţii publice, astfel:

1. întocmirea programului anual de achiziţii publice pe baza propunerilor şi referatelor

întocmite de către compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate;

2. elaborarea sau, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire;

3. se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea fundamentării bugetului

de venituri şi cheltuielilor pentru fiecare an bugetar;

4. organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică (achiziţii de produse, servicii sau lucrări);

5. asigurarea publicitătii achiziţiilor publice;

6. programarea şi urmărirea respectării etapelor de derulare a achiziţiilor publice; organizarea şi urmărirea publicităţii achiziţiilor publice;

7. întocmirea referatelor pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice;

8. rezolvarea contestaţiilor, restituirea garanţiilor de participare, informarea ofertanţilor privind

rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor;

9. constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;

10. întocmirea contractelor de achiziţii publică , evidenţa contractelor de achiziţii publice ;

11. asigură colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor, în conformitate cu actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie  publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii;

12. ţinerea Registrului “Candidaturi şi oferte”;

13. elaborarea Raportului privind contractele atribuite în anul anterior;

14. întocmirea, modificarea, punerea în aplicare a procedurii de efectuare a achiziţiilor publice de

produse, servicii sau lucrări conform Anexa nr. 4;

15. ţine evidenţa responsabililor pe obiective şi gestionează arhivarea dosarelor:.

 

(3) Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina in construcţii, licitaţii, investiţii, programe de parteneriat, protecţia mediului, protecţia muncii, protecţie civilă şi administrativ-gospodăresc :

1. susţinerea în faţa consiliului local al Orasului Geoagiu a proiectelor de hotărâri şi rapoartelor de specialitate din domeniul urbanismului;

2. propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea aspectului urban al oraşului şi pentru rezolvarea unor situaţii reclamate de cetăţeni;

3. emiterea Certificatului de urbanism, cu următoarele atribuţii specifice:

- verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism;

- determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

- analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

- formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;

- stabilirea avizelor şi acordurilor legale strict necesare autorizării;

- verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului;

- avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii Certificatului de urbanism;

- eliberarea Certificatului de urbanism, asigurarea caracterului public al listei Certificatelor de urbanism emise;

  4. emiterea Autorizaţiilor de construcţie/desfiinţare, cu următoarele atribuţii specifice:

- verificarea documentelor depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, redactarea şi semnarea acestora;

- înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare în registrul unic de evidenţă prin atribuirea unui număr;

- avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi eliberarea acestora; eliberarea autorizaţiei;

5.  întocmirea şi avizarea de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, verificarea documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD), monitorizarea documentaţiei de urbanism aprobate de către Consiliul local al orasului Geoagiu;

6 . evidenţierea şi actualizarea zonelor cu valoare de patrimoniu naţional, siturile, ansamblurile şi

monumentele istorice şi de arhitectură, şi stabilirea programelor de restaurare şi conservare a acestora pe raza orasului; ţinerea evidenţei şi asigurarea protecţiei monumentelor istorice şi de arhitectură; coordonarea programelor cu privire la protejarea monumentelor şi a zonelor istorice;

6. gestionarea bazei de date cu documentaţii de urbanism si activităţi de planificare urbană;

7. împărţirea Orasului pe sectoare şi secţii în vederea organizării recensământului populaţiei şi locuinţelor, precum şi a recensământului agricol, respectiv pentru alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale şi a referendumurilor;

8. asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcţii, prin întocmirea planurilor anuale de control;

9. urmărirea respectării proiectului tehnic, a executării lucrărilor de construire conform autorizaţiei eliberate precum şi a încadrării în termenul de execuţie. În cazul existenţei neconformităţilor cu prevederile legale propune măsuri de remediere/sistare lucrărilor ;

10. în termen de 15 zile de la data expirării termenului de execuţie, somează în scris proprietarul

construcţiei în vederea regularizării taxei de autorizaţie şi urmărirea încasării eventualelor diferenţe;

11. verificarea actelor depuse în vederea notării/radierii construcţiilor în Cartea Funciară, redactarea şi eliberarea adeverinţelor în vederea precizării destinaţiei terenului;

12. verificarea si avizarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare;

13. verificarea pe teren a reclamaţiilor;

14. constată, sancţionează contravenţiile in temeiul Legii nr 50/1991 completată şi actualizată; şi

incheie in acest sens procesele verbale;

15 . elaborarea rapoartelor de specialitate aferente proiectelor de hotărâri iniţiate de primar în domeniul lor de competenţă;

16. întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie pentru publicarea lor;

 17. urmărirea şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru buna funcţionare a activităţilor de gospodărie comunală, reţele edilitare, realizarea lucrărilor de investiţii şi achiziţii publice;

19. urmărirea întocmirii documentaţiilor tehnice şi asigurarea realizării tuturor lucrărilor publice ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice;

20. urmărire derulării lucrărilor de investiţii, respectarea termenelor şi efectuarea recepţiilor, conform contractelor încheiate în acest scop;

21. colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei în vederea stabilirii necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investitii, reparaţii drumuri,etc;

22. ia masurile necesare in vederea întreţinerii drumurilor publice din oraş, montarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal;

23. verificarea calităţii lucrărilor de gospodărie şi investiţii precum şi respectarea termenelor contractuale;

24. urmărirea şi propunerea de măsuri necesare precum şi stabilirea necesarului de surse financiare pentru: întreţinerea şi repararea străzilor, salubrizarea oraşului, întreţinerea parcurilor şi a zonelor verzi, siguranţa traficului, iluminatului public, alimentării cu apă potabilă şi a canalizării, a staţiilor de epurare, a dezăpezirii orasului;

25. luarea măsurilor pentru buna funcţionare şi întreţinere a locurilor de joacă pentru copii;

27. luarea măsurilor pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, asigurarea aplicării prevederilor legale privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere, industriale de orice fel, reciclarea şi reintroducerea lor în circuitul producţiei;

28. asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură tehnică dintre serviciile de specialitate coordonate şi celelalte direcţii din cadrul Primăriei;

29. urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor Consiliului local din domeniul lui de activitate;

Compartimentul administrativ-gospodăresc :

Comp. Administrativ :

1. asigurarea condiţiilor de lucru pentru personalul instituţiei conform propunerilor efectuate de comisia paritară;

2. întreţinerea instalaţiilor şi dotărilor clădirilor şi bunurilor aparţinând Primăriei orasului Geoagiu;

3. aprovizionarea cu materiale, tipărituri şi imprimate necesare activităţii Primăriei conform necesarului întocmit de fiecare compartiment;

4. transportul personalului în teren şi în delegaţie cu autoturismele instituţiei;

5. ţinerea la zi a gestiunii obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc;

6. întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii, achiziţiile mijloacelor fixe şi a consumabilelor ce aparţin activităţii administrative şi de deservire;

7. întocmirea contractelor pentru prestări servicii şi achiziţii din domeniul propriu de activitate;

8. întocmirea comenzilor, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor achiziţionate;

9. instruirea periodică a personalului instituţiei pe linia normelor de Protecţia muncii şi PSI;

10. organizarea manifestărilor culturale, omagiale şi comemorative la care oficialii administraţiei locale iau parte;

11. organizarea tehnică a referendumurilor, a alegerilor locale şi generale;

Compartimentul gospodăresc

(1) Salubrizarea oraşului:

1. elaborarea programului şi a bugetului lucrărilor şi serviciilor de salubrizare stradală a Orasului;

2. aplicarea actelor normative din domeniul salubrizării şi gestionării deşeurilor;

3. verificarea calităţii şi cantităţii lucrărilor manuale şi mecanice de salubrizare stradală; a lucrărilor de colectare şi transport deşeuri din depozitele clandestine;

4. organizarea şi derularea acţiunilor de curăţenie generală de primăvară şi de toamnă a Orasului;

5. organizarea şi derularea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi de combatere a dăunătorilor;

6. organizarea şi derularea acţiunilor de prindere, adăpostire şi eutanasiere a câinilor fără stăpân;

7. organizarea şi urmărirea salubrizării zonelor verzi, a spaţiilor de parcare şi de transport a deşeurilor vegetale din cartierele Orasului;

8. achiziţionarea, montarea şi întreţinerea coşurilor de gunoi în locurile publice;

9. verificarea, controlul şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii la actele normative specifice din domeniul salubrizării;

10. organizarea demolării construcţiilor neautorizate şi transportului materialelor de pe domeniul public al orasului;

(2) Întreţinerea zonelor verzi şi a parcurilor:

1. elaborarea programelor şi a bugetului lucrărilor de întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor, a scuarurilor şi aliniamentelor stradale în oraş;

2. verificarea calităţii şi cantităţii lucrărilor de întreţinere a zonelor verzi;

3. organizarea şi derularea lucrărilor de defrişări, tăieri de arbori, tăieri de corecţie;

4. supravegherea protejării mediului urban;

5. elaborarea şi urmărirea derulării programului de plantări de materiale dendricole, arbuşti şi arbori ornamentali;

6. organizarea dotării, respeciv a întreţinerii şi reabilitării mobilierului urban din parcuri,

scuaruri şi străzi;

7. întreţinerea şi reabilitarea statuilor şi monumentelor din parcuri, pieţe şi străzi;

8. întreţinerea lacurilor din oraş; întreţinerea fântânilor publice şi arteziene;

9. dotarea, organizarea funcţionării şi întreţinerea terenurilor de joacă din parcuri şi cartiere;

10. recepţionarea lucrărilor efectuate, predarea recepţiei finale Serviciului Financiar – Contabilitate – Salarizare, în vederea luării în evidenţa contabilă;

(3) Întreţinerea străzilor, drumurilor, pasajelor, podurilor, aleilor pietonale şi a spaţiilor de parcare:

1. elaborarea programelor de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii prevăzute în plan şi conform normativelor tehnice în vigoare;

2. elaborarea şi promovarea documentaţiilor tehnico-economice şi derularea lucrărilor de execuţie la lucrările de reparaţii şi întreţinere;

3. urmărirea lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public;

4. eliberarea avizelor pentru spargere pentru lucrările care se execută pe domeniul public;

urmărirea realizării reparaţiilor la străzile la care se fac lucrări de intervenţie;

5. organizarea şi urmărirea întreţinerii sistemelor de semnalizare rutieră şi dirijare a traficului;

6. realizarea recepţiei lucrărilor efectuate şi predarea recepţie finale Serviciului Financiar – Contabilitate - Salarizare în vederea luării în evidenţa contabilă;

(4) Iluminatul public:

1. elaborarea bugetului lucrărilor de întreţinere şi a cheltuielilor cu consumul de energie electrică pentru iluminatul public;

2. verificarea funcţionării şi a cantităţii şi calităţii lucrărilor de întreţinere a iluminatului public;

3. elaborarea şi promovarea documentaţiilor tehnico-economice, derularea procedurilor de achiziţii publice şi derularea lucrărilor de execuţie a extinderii sau modernizării sistemului de iluminat public;

4. elaborarea şi promovarea documentaţiilor tehnice, respectiv derularea lucrărilor de execuţie a iluminatului arhitectural al clădirilor monumente de arhitectură, parcuri, scuaruri;

5. organizarea şi realizarea iluminatului festiv de sărbători;

6. organizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor pe domeniul public, cu ocazia organizării unor manifestări stradale;

(5) Protecţia mediului:

1. implementartea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile la nivel de oraş;

2. întocmirea şi urmărirea Planului de gestionare a deşeurilor şi de asigurare a curăţeniei localităţii;

3. asigurarea implementării îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;

4. coordonarea şi urmărirea realizării reabilitării reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile;

5. coordonarea şi urmărirea lucrărilor privind construirea şi reamenajarea sistemelor de colectare, canalizare, epurare şi evacuare a apelor menajere, pentru a se atinge conformitatea tehnică cu Aquisul Comunitar privind epurarea apei uzate;

6. dotarea căilor de comunicaţie, a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul la timp al acestora;

7. interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite şi conştientizarea cetăţenilor, a instituţiilor, agenţilor economici, privind modul de respectare a gestionării acestora în vederea asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

8. exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor; cuprinderea de fonduri în bugetul local cu acest scop;

(6) Atribuţii specifice comune domeniilor de activitate:

1. soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi diverselor solicitări venite din partea cetăţenilor, a unor instituţii şi societăţi comerciale legate de serviciile publice din domeniul propriu de activitate;

2. întocmirea documentaţiilor şi urmărirea derulării procedurilor de achiziţii publice pentru lucrările, serviciile şi dotările din domeniul de activitate;

3. întocmirea contractelor în vederea derulării serviciilor, lucrărilor şi dotărilor pentru care s-au ţinut licitaţii ;

4. verificarea şi recepţionarea lucrărilor şi serviciilor contractate din domeniul de activitate; verificarea situaţiilor de lucrări, confirmându-se veridicitatea acestora; efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale după expirarea perioadei de garanţie;

5. luarea măsurilor imediate în cazul unor calamităţi;

6. întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri din domeniul propriu de activitate;

7. întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale lucrărilor din domeniul lor de activitate;

 Investiţii :

1. întocmirea şi fundamentarea listelor de lucrări de investiţii în proiectul de buget şi a programului anual de achiziţii publice, studii, dotări şi proiecte;

2. planificarea lucrărilor de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetele anuale;

3. asigurarea urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, prin inspectori de şantier, conform legislaţiei în vigoare;

4. obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările de investiţii sau pentru funcţionare;

5. verificarea şi recepţionarea lucrărilor şi serviciilor contractate din domeniul de activitate; verificarea situaţiilor de lucrări, confirmându-se veridicitatea acestora; efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale după expirarea perioadei de garanţie, comunicarea receptiilor Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare în vederea luării în evidenţa contabilă;

6. urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în derulare;

7. asigurarea realizării tuturor obligaţiilor care revin autorităţii publice locale în derularea investiţiilor prin programele CNI, ANL ş.a.;

8. colaborarea cu compartimentele şi structurile de specialitate în elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, promovarea şi derularea de proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, asigurarea documentaţiilor tehnice şi a procedurilor pentru derularea unor lucrări de investiţii în parteneriate, asocieri;

9. urmărirea înregistrării în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii finalizate;

10. iniţierea şi promovarea procedurilor privind aplicarea legislaţiei în domeniul conservării energiei, cadastrului, mediului, etc.;

 Evidenţa Patrimoniului:

1. ţinerea evidenţei mijloacelor fixe, mobile şi imobile, din patrimoniul public şi privat al Orasului Geoagiu: clădiri aparţinând fondului locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, terenuri, bunuri mobile, păduri, reţele de utilităţi, alte bunuri;

2. organizarea şi derularea întabulării patrimoniului public şi privat al orasului Geoagiu;

3. constituirea unei baze de date operaţională a evidenţei patrimoniului;

4. întocmirea şi asigurarea documentaţiilor pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului local privind patrimoniul public sau privat (asocieri, închirieri, concesiuni, vânzări, schimburi de terenuri, transmiteri, etc.);

5. evidenţa contractelor de închiriere cu destinaţie de spaţiu comercial, sediu de partid, sediu de organizaţie neguvernamentală, non-profit, etc.;

6. elaborarea documentaţiilor administrative in vederea acceptării ofertelor de donaţie de bunuri imobile ce intră în patrimoniu;

7. asigurarea lucrărilor de cadastru prin contracte de prestări servicii;

8. coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului;

9. realizează inventarierea unităţilor de învăţământ aflate în proprietatea primăriei orasului Geoagiu;

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă :

1. identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice

de pe teritoriul Orasului Geoagiu;

2. culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor  referitoare la situaţiile de urgenţă;

3. informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;

4. organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;

5. înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă;

6. organizarea pregătirii pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;

7. luarea măsurilor pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict armat;

8. organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;

9. limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

10. participarea la misiuni internaţionale specifice;

11. constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă sau de conflict armat;

12. întocmirea planurilor operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;

13. propunerea fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;

14. participarea la exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;

15. coordonarea activităţilor serviciilor de urgenţă voluntare;

16. întocmirea planurilor de cooperare cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă şi organismele nonguvernamentale;

17. realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de urgenţă;

18. organizarea unor acţiuni pentru pregătirea populaţiei pentru situaţiile de urgenţă;

19. acordarea asistenţei tehnice şi sprijinului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

20. exercitarea controlului aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local la operatorii economici subordonaţi;

21. coordonarea evacuării populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă;

22. stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;

23. asigurarea măsurilor pentru asigurarea ordinii publice în zonele sinistrate;

24. gestionarea, depozitarea, întreţinerea şi conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate;

25. elaborarea şi după caz completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta

 

(4)  Serviciul financiar, buget, contabilitate, salarizare, impozite şi taxe locale :

 

Compartiment financiar, buget, contabilitate, salarizare

1. fundamentarea şi elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului Geoagiu;

2. rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

3. elaborarea unei strategii economice de ansamblu la nivelul administraţiei locale, privind gestionarea judicioasă şi eficientă a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli şi de venituri;

4. întocmirea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar anual pe care îl supune spre aprobare consiliului local;

5. întocmirea lunară a contului de execuţie şi a bilanţului contabil conform legislaţiei;

6. întocmirea şi urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redevenţei şi achitarea în termen a acestora;

7. semnarea de legalitate şi conformitate a contractelor din care rezultă plăţi din bugetul local;

8. transpunerea în practică din punct de vedere financiar a propunerilor formulate privind diverse activităţi şi acţiuni;

9. elaborarea de documentaţii economice împreună cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului în vederea obţinerii de împrumuturi şi sume nerambursabile pentru realizarea unor proiecte în orasul Geoagiu;

10. asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură economică dintre serviciile de specialitate coordonate şi celelalte direcţii din cadrul instituţiei;

11. stabilirea măsurilor care se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor publice subordonate Consiliului local al orasului Geoagiu, inclusiv pentru societăţile comerciale de interes local;

12. asigurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Orasului şi administrarea corespunzătoare a acestora;

13. urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor consiliului local;

14. crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri şi cheltuieli;

15. întocmirea diverselor proiecte de hotărâri cu conţinut economico-financiar,

16. organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice şi registrul garanţiilor locale, informarea Ministerului Finanţelor Publice cu privire la hotărârile consiliului local Geoagiu privind contractarea de împrumuturi pentru investiţii;

17. ţinerea evidenţei tuturor contractelor încheiate de către instituţie;

18. întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicaţie a procedurii privind angajarea şi decontarea a cheltuielilor bugetare.

19. întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare, în limita creditelor deschise şi a disponibilităţilor aflate în cont; verificarea condiţiilor de acceptare a documentelor de plată; verificarea concordanţei între Ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.;

20. planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei contabile bugetare;

21. exercitarea activităţii de control financiar preventiv;

22. întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al Orasului  Geoagiu;

23. întocmirea balanţelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale şi a oricăror altor situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau Trezorerie;

24. conducerea evidenţei contabile a veniturilor, pe baza situaţiilor centralizate primite de la Direcţia de Finanţe Publice Locale şi a cheltuielilor bugetare;

25. întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare;

26. întocmirea statelor de plată şi calcularea oricăror indemnizaţii sau drepturi salariale ale angajaţilor;

27. urmărirea şi înregistrarea contabilă a derulării creditelor luate de administraţia locală;

28. evidenţierea şi urmărirea oricăror avansuri plătite şi a decontării lor;

29. derularea activităţilor de casierie a Primăriei;

30. întocmirea fişei debitorilor şi creditorilor;

31. întocmirea şi evidenţa facturilor emise de Primărie pentru vînzări, concesiuni, închirieri, asocieri, etc.;

32. evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vînzări, etc.;

33. evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori;

34. intocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale activităţilor din coordonarea compartimentului;

35. elaborarea proiectelor bugetelor locale echilibrate şi anexelor la acestea, pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani ;

36. întocmirea şi prezentarea spre aprobare a bugetului general local, care după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre aceste bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public la nivel de oras;

37. consultarea şi analizarea propunerilor de buget ale instituţiilor subordonate (ordonatorilor terţiari de credite); centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul general;

38. repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcţie de posibilităţile reale de încasare a veniturilor şi de priorităţile stabilite în efectuarea cheltuielilor;

39. întreţinerea relaţiilor de colaborare profesională cu instituţiile finanţate de la bugetul local.

40. organizarea evidenţei angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare;

41. organizarea evidenţei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificărilor de buget;

42. organizarea evidenţei angajamentelor bugetare şi compararea datelor angajamentelor bugetare aprobate şi a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;

43. reevaluarea la finele lunii a angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda  naţională;

44. angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;

45. efectuarea deschiderilor de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru conturile unităţilor subordonate, verificarea încadrării acestora în planurile aprobate;

46. înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei unităţi subordonate;

47. întocmirea şi prezentarea spre aprobare a Consiliului local al Orasului Geoagiu, până la data de 31 mai a fiecărui exerciţiu financiar, a conturilor de execuţie ale bugetului local, ale împrumuturilor interne şi externe precum şi ale cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local;

48. întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentaţii: proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de specialitate privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a unor propuneri foarte bine fundamentate ale ordonatorilor de credite; utilizarea fondului de rezervă şi a fondului de rulment; alocarea unor sume pentru acţiuni culturale, religioase şi sportive; contractarea de împrumuturi, etc,

49. urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferitele destinaţii;

50. urmărirea, respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe destinatii precise stabilite prin Legea bugetului de stat;

51. întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeţean în situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din învăţământ, creşe, asistenţi personali, persoane cu handicap, ş.a.m.d.);

52. întocmirea documentaţiilor necesare pentru contractarea de împrumuturi de către instituţie de la diferiţi agenţi de creditare;

53. urmărirea derulării contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor percepute; ţinerea registrului datoriei publice;

54. confruntarea nivelului deschiderilor de credite din evidenţa serviciului buget cu cel din contul de execuţie emis de trezorerie;

55. verificarea periodică a evoluţiei încasărilor şi efectuarea plăţilor;

56. întocmirea şi rectificarea bugetului cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, angajarea şi ordonanţarea cheltuielile din aceste bugete;

57. întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale activităţilor din coordonarea biroului;

 

Compartiment Impozite şi Taxe Locale :

1. aşezarea impozitelor şi taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local;

2. gestionarea poziţiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate şi mijloace auto;

3. supravegherea modului în care contribuabilii îşi respectă obligaţiile pe care le au faţă de bugetul local, în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale în termen şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

4. organizarea de acţiuni de verificare a declaraţiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, în sensul depistării neconcordanţelor existente între declaraţiile făcute şi situaţia din teren a materiei impozabile de orice natură (teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;

5. confruntarea autorizaţiilor de construire emise de Serviciul Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, şi cu baza de date a Comp. Impozite şi Taxe Locale, pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu au fost declarate după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiilor de construire;

6. verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; stabilirea diferenţelor între valorile declarate şi cele faptice acolo unde este cazul, urmărindu-se şi modul de aplicare a procentelor de impozitare la clădirile nereevaluate;

7. organizarea de acţiuni tematice privind reclama şi publicitatea şi ocuparea domeniului public; identificarea în teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afişe, precum bunuri care ocupă domeniul public) pentru care nu s-au achitat şi taxele cuvenite, în vederea taxării;

8. verificarea organizatorilor de spectacole precum şi a localurilor unde se desfăşoară acţiuni de discotecă aşa cum sunt definiţi în Codul Fiscal privind respectarea obligaţiilor ce le revin privind declararea, evidenţierea şi vărsarea la bugetul local a impozitului datorat;

9. elaborarea lunară a Programului de inspecţie fiscală, care cuprinde societăţile care vor fi supuse controlului fiscal în luna respectivă, a Avizelor de inspecţie fiscală şi a ordinelor de deplasare a inspectorilor, care sunt împuterniciţi pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale în materie de impozite şi taxe locale;

10. eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operaţiuni pe care aceştia le efectuează;

11. gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din Orasul Geoagiu, atât persoane fizice cât şi persoane juridice;

12. efectuarea evidenţei fiscale a veniturilor; efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili reprezentând impozite şi taxe locale;

13. efectuarea descărcării rolurilor contribuabililor care au efectuat plăţi prin trezorerie;

14. întocmirea situaţiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele şi taxele locale ;

15. întocmirea referatelor de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice şi juridice ; efectuarea plăţilor reprezentând restituiri de sume;

16. întocmirea ordinelor de plată pentru reglarea conturilor de venituri;

17. colaborarea cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru care întocmeşte trimestrial situaţia veniturilor neîncasate la bugetul local de către marii contribuabili;

18. soluţionarea neconcordanţelor apărute cu contribuabilii persoane juridice în cazul plăţilor prin bancă a contribuabililor persoane juridice;

19. întocmirea zilnică a jurnalului de casă cu privire la încasările zilnice, predarea numerarului încasat la sfârşitul zilei de lucru casieriei centrale urmând a fi depuse zilnic la Trezorerie; emiterea zilnic, a borderourilor de încasări pe tipuri de impozite;

- organizarea activităţii de  Executare Silită:

1. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliţie sau a Registrului Comerţului, ori a instanţelor;

2. aplicarea procedurii executării silite, prevazută de actele normative în vigoare, pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somaţii şi titluri executorii în cazul neplăţii la termenele legale, iar în cazul depăşirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele forme de executare silită şi anume: înfiinţarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, întocmirea de procese verbale de sechestru şi valorificarea bunurilor prin licitaţie;

3. efectuarea situaţiilor centralizatoare lunare, cu evidenţa încasărilor rezultate din executarea silită; întocmirea situaţiilor centralizatoare analitice privind societăţile, respectiv sumele rămase de recuperat;

4. valorificarea bunurilor sechestrate prin modalităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

- organizarea activităţii de încasare amenzi:

1. evidenţa şi incasarea amenzilor de circulaţie, transport public local de călători, etc;

2. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliţie, Registrului Comerţului sau a instanţelor;

3. identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor şi a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;

4. aplicarea procedurilor executării silite prevazută de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somaţii emise, trecerea amenzilor pe codurile unice ale debitorilor, popriri în bănci sau pe salarii;

5. efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;

6. evidenţa dosarelor de insolvabili;

7. oferirea de relaţii altor unităţi administrative, poliţie, bănci, contribuabili;

8. evidenţa încasărilor rezultate din executare silită amenzi;

9. întocmirea situaţiilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/incasate;

 

(5) Serviciul Agricol şi Fond Funciar, Autorizare, Control Comercial :

Compartiment Agricol, fond funciar

1. completarea la zi a Registrului agricol;

2. furnizarea periodică (lunar, trimestrial şi anual) a datelor statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

3. verificarea prin sondaj a corectitudinii datelor declarate de către contribuabili în Registrul agricol;

4. eliberarea adeverinţelor care cuprind date declarate în Registrul agricol pentru spitalizare, handicapaţi, burse şcolare, pentru organele de cercetare penală, instanţă, pentru subvenţii şi deschidere de conturi bancare;

5. eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor pentru valorificarea pe piaţa liberă şi abatoare a animalelor din producţie proprie;

6. eliberarea certificatelor de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale pe piaţă;

7. înregistrarea în Registrul agricol al terenurilor vândute, donate şi schimburile de teren dovedite prin acte încheiate în formă autentică;

8. evidenţierea titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii nr.18/1991;

9. verificarea suprafeţelor de teren agricol înscrise în titluri de proprietate şi anexele de fond funciar în cartiere, pe autor şi moştenitor şi operarea oricăror modificări de proprietar;

10. înregistrarea titlurilor de proprietate în programul de culegere de date Primare;

11. promovează în instanţă acţiuni de anulare şi corectare a titlurilor de proprietate greşite;

12. evidenţierea terenurilor agricole exploatate individual şi înregistrarea modificărilor pe proprietari care intervin în timpul anului;

13. verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special conform prevederilor Legii nr.16/1994, art.6;

14. vizarea pentru conformitate a declaraţiilor contribuabililor depuse la I.T .L. în vederea calculării impozitului pe teren;

15. sprijinirea acţiunilor sanitar veterinare pe teritoriul Orasului Geoagiu;

16. rezolvarea cererilor, sesizărilor depuse de cetăţeni;

Comp. Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare :

1. eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile economice şi prestatoare de servicii în baza hotărârilor consiliului local;

2. eliberarea autorizaţiilor pentru exercitarea activităţii de taximetrie conform Legii 38/2003 actualizat;

3. eliberarea autorizaţiilor de ocupare temporară a domeniului public pentru activităţi cu caracter sezonier;

4. eliberarea autorizaţiilor de amplasare a teraselor pe domeniul public precum şi pe domeniul privat în orasul Geoagiu;

5. reavizarea, suspendarea şi modificarea categoriilor de autorizaţii de mai sus la solicitarea persoanelor care le deţin;

6. intocmirea contractelor de închiriere a terenului pentru chioşcurile amplasate pe domeniul public;

7. eliberarea avizelor pentru amplasarea mijloacelor de reclamă; urmărirea respectării regulamentului de amplasarea a mijloacelor de reclamă în orasul Geoagiu;

8. eliberarea contractelor de închiriere a domeniului public pentru realizarea accesului la spaţii comerciale conform Hotărârii Consiliului local al orasului Geoagiu;

9.  organizarea desfăşurării activităţilor comerciale cu ocazia a diferite manifestaţii cu caracter special (Ziua Oraşului Geoagiu, Ziua Copilului, etc.);

10. verificarea sesizărilor făcute de persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile economice desfăşurate în orasul Geoagiu;

11. controlul activităţilor unităţilor economice din orasul Geoagiu conform unui plan anual întocmit şi avizat cel târziu în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic;

12. acordarea de consultanţă persoanelor fizice şi juridice solicitante în legătură cu desfăşurarea activităţilor economice şi procedurile pentru obţinerea diferitelor autorizaţii şi acorduri;

13. colaborarea cu alte instituţii publice pentru soluţionarea diverselor probleme: Prefectura HD,  Consiliul Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Generală a Finanţelor, Registrul Comerţului, Oficiul de Protecţie a Consumatorilor, Garda de Mediu,etc;

 

(6)   Compartiment Secretariat :

1. asigurarea informării cetăţenilor despre activitatea administraţiei publice locale;

2. oferirea de relaţii cetăţenilor privind modalitatea de obţinere a unor documente, avize, aprobări, etc.;

3. întocmirea de materiale tipărite sau pe suport electronic pentru informarea cetăţenilor;

4. înregistrarea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor sau propunerilor adresate Primăriei, predarea spre competentă rezolvare compartimentelor de specialitate, urmărirea soluţionării şi redactării în termen legal a răspunsului şi expedierii lui către petiţionar;

5. coordonarea activităţii legate de audienţe la Primar, Viceprimar şi secretar;

6. informarea cetăţenilor cu privire la servicii oferite de alte instituţii, organizaţii, prestatori de servicii;

7. gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 venite din partea instituţiilor şi a massmediei;

8. primirea, înregistrarea, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor ce sunt adresate instituţiei;

9. ridicarea corespondenţei de la oficiul poştal, expedierea prin poştă a răspunsurilor;

 

(7) Compartiment managementul proiectelor:

1. elaborarea şi implementarea de politici, programe şi proiecte care vizează dezvoltarea locală;

2. culegerea şi prelucrarea de date; elaborarea de documente cu privire la dezvoltarea

economică orasului Geoagiu; determinarea indicatorilor, obiectivelor, strategiilor în vederea accesării programelor;

3. monitorizarea Programe Operaţionale, Sectoriale sau alte proiecte cu finanţare externă în care orasul Geoagiu este eligibil;

4. iniţierea de acţiuni şi programe, respectiv asigurarea de informaţii, consiliere, monitorizare pentru atragerea investitorilor străini în Orasul Geoagiu;

5. implicarea administraţiei publice locale în procesul de integrare europeană, prin acţiuni de promovare a ideilor şi valorilor europene, implementarea aquis-ului comunitar, reforma în administraţia publică , etc.;

6. identificarea de surse de finanţare pentru proiectele de dezvoltare; elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă nerambursabilă; gestionarea asistenţei financiare comunitare şi internaţionale acordate României;

7. asigurarea colaborării cu Agenţia de Dezvoltare Regională N-V şi cu Ministerul Integrării Europene;

8. intreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi cooperare internaţională cu asociaţii, instituţii sau oraşe din Europa şi din lume; găsirea de parteneri pentru proiectele de cooperare internaţională iniţiate de Primăria Orasului Geoagiu;

9. dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu oraşele înfrăţite şi dezvoltarea unor noi parteneriate prin proiecte, schimburi de experienţă, colaborări, etc.;

10. monitorizarea implementării unor programe proprii sau ale unor parteneri de pe plan local;

11. iniţierea şi organizarea unor acţiuni şi activităţi de promovare a imaginii orasului Geoagiu în ţară şi în lume;

12. pregătirea de materiale promoţionale; corespondenţă cu instituţiile şi asociaţiile cu care orasul este în legătură de cooperare sau este membră; traducerea corespondenţei în şi din limbi străine;

 

 

(8) Compartiment  Audit :

1. elaborarea proiectului planului anual de audit public intern şi efectuarea misiunilor de audit public intern potrivit acestuia;

2. elaborarea normelor metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea;

3. efectuarea activităţii de audit public intern, raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea sa;

4. informarea Unitaţii Centrale de Armonizare pentru auditul public intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul instituţiei sau a serviciilor publice subordonate Consiliului local al oraşului Geoagiu auditate;

5. Elaborarea raportului anual al activităţii de audit;

6. raportarea conducătorului instituţiei în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;

7. verificarea respectării normelor, instrucţiunilor precum şi a codului de conduită etică în cadrul compartimentelor de audit intern al instituţiilor finanţate din bugetul local; iniţierea măsurilor corective necesare, în cooperare cu conducătorul instituţiei;

8. desfăşurarea auditurilor ad-hoc, respectiv misiunilor cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public;

9. auditarea cel putin o dată la trei ani a următoarelor activităţi:

- angajamentele bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

- plăţile asumate prin angajamente, inclusiv din fonduri comunitare;

- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţii administrativ- teritoriale;

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţii administrativ- teritoriale;

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţe, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

- alocarea creditelor bugetare;

- sistemul contabil;

- sistemul de luare a deciziilor;

- sistemele de conducere şi control;

10. consilierea compartimentelor cu privire la legislaţia apărută în domeniul propriu de activitate.

 

(9) Compartimentul Resurse Umane :

1. elaborarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu;

2. asigurarea asistenţei la întocmirea organigramei, statului de funcţii pentru serviciile publice subordonate Consilului local al Orasului Geoagiu;

3. elaborarea în colaborare cu şefii celorlalte compartimente ale aparatului de specialitate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului;

4. completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale personalului,;

5. pregătirea documentaţiilor privind desfăşurarea concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi asigurarea consultanţei în acest domeniu pentru serviciile publice subordonate Consiliului local Geoagiu;

6. pregătirea documentaţiei privind desfăşurarea concursurilor, examenelor privind avansarea în trepte de salarizare superioară a salariaţilor, promovarea în grade, funcţii publice superioare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

7. întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, detaşarea, încetarea raporturilor de serviciu pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului.

8. urmărirea întocmirii de către şefii de compartimente a fişelor de apreciere anuală şi acordarea

calificativelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

9. întocmirea Planului anual de perfecţionare a personalului, bugetului de venituri şi cheltuieli,

elaborarea contractelor încheiate de instituţie cu salariaţii care urmează cursuri de perfecţionare pe o perioadă mai mare de 90 de zile, sens în care elaborează, completează după caz şi implementează procedura privind declararea averii şi a celei de interese

10. întocmirea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului şi al serviciilor publice subordonate consiliului local,transmiterea spre avizare la ANFP Bucureşti, înaintare spre aprobare consiliului local şi urmărirea modului de respectare a acestora;

11. întocmirea graficului privind programarea concediilor de odihnă, urmărirea modului de efectuare a acestuia, ţinerea evidenţei concediilor suplimentare şi fără plată;

12. întocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vârsta şi invaliditate; depunerea lor în termen la organele de specialitate;

13. colaborarea cu ANFP pentru realizarea atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

14. constituirea comisiilor de disciplină şi paritară la nivel de instituţie;

15. elaborarea Regulamentului de ordine interioară;

16. elaborarea şi coordonarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare în propunere de definitivare sau nu în funcţia publică;

17. întocmirea de rapoarte statistice privind activitatea de salarizare şi de personal;

18. eliberarea de adeverinţe de salarizare, copii de pe Carnetele de muncă la solicitarea salariatilor;

19. aducerea la cunoştinţa salariaţilor a regulamentelor şi dispoziţiilor interne;

20. medierea conflictelor de muncă între salariaţi.

21. elaborarea strategiilor si politicilor in domeniul resurselor umane

 

(10) Compartimentul RECL

-          asigura managementul integrat al resurselor umane şi materiale ale RECL;

-          valorifică resursele de promovare a imaginii şi notorietăţii comunităţii prin intermediul RECL;

-          identifică nevoile locale de servicii de instruire, educaţionale sau de consultanţă ce pot fi acoperite folosind accesare Punctului de Acces Public la Informaţie.

-          Sprijină implementarea sistemelor de monitorizare şui evaluare a proiectului;

-          Asigură buna funcţionare a echipamentelor de tehnologia informaţiei ţi comunicaţii;

-          Primeşte în gestiune infrastructura RECL;

-          acordă asistenţă tehnică utilizatorilor RECL;

-          supraveghează securitatea şi accesul utilizatorilor în reţea

 

(11) Compartiment Stare Civilă:

-        Verifica, din punct de vedere al respectarii legalitatii, actele necesare inregistrarii nasterilor de pe teritoriul orasului Geoagiu, intocmeste actele de nastere in registrele exemplarul I si II, completeaza si elibereaza certificatele de nastere;

-        Verifica, din punct de vedere al respectarii legalitatii, actele necesare incheierii casatoriilor (in conditiile in care unul dintre viitorii soti, au domiciliul sau resedinta pe teritoriul orasului Geoagiu), intocmeste actele de casatorie in registrele exemplarul I si II, completeaza si elibereaza certificate de casatorie;

-        Verifica, din punct de vedere al respectarii legalitatii, actele necesare inregistrarii deceselor de pe teritoriul orasului Geoagiu, intocmeste actele de deces in registrele exemplarul I si II, completeaza si elibereaza certificatele de deces si adeverintele de inhumare;
- Oficiaza casatoriile incheiate la acest serviciu de stare civila;
- Verifica, din punct de vedere al respectarii legalitatii, actele necesare inregistrarii actelor de nastere, casatorie si deces intocmite in strainatate de cetatenii romani care au domiciliul in orasului Geoagiu, urmand ca dupa aprobarea data de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, acestea sa fie transcrise in registrele de stare civila romane;

-        Verifica, din punct de vedere al respectarii legalitatii, actele necesare in vederea inregistrarii adoptiilor, in baza hotararilor judecatoresti, definitive si irevocabile;
- Inregistreaza nasterile tardive, in baza hotararilor judecatoresti, definitive si irevocabile;
- Verifica actele necesare, intocmeste si elibereaza livrete de familie cetatenilor care incheie casatoria la acest serviciu si la cerere, reprezentantilor familiilor care au domiciliul pe teritoriul orasului Geoagiu;

-        Intocmeste si elibereaza certificate de stare civila (pierdute, sustrase, degradate), solicitate de cetateni si de primariile din tara, in situatia in care actele de stare civila respective au fost inregistrate de acest serviciu;

-        Inregistreaza cererile depuse de cetatenii care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul orasului Geoagiu, prin care solicita procurarea certificatelor de nastere, casatorie, deces, la primariile din tara care au inregistrat actele respective si fac interventii in acest sens;
- Intocmeste si elibereaza dovezi de stare civila, atribuie coduri numerice personale;
- Intocmeste si transmite extrase pentru uzul organelor de stat, de pe actele de stare civila inregistrate de acest serviciu, solicitate de Ministerul Administratiei si Internelor, instante de judecata, parchete, notari publici si alte primarii;

-        Verifica actele necesare si intocmeste dosare pentru schimbarea pe cale administrativa a numelui si/sau prenumelui si le transmite spre aprobare politiei;

-        Intocmeste dosare in vederea reconstituirii si a intocmirii ulterioare a actelor de stare civila;
- Inscrie pe actele de stare civila, inregistrate la acest serviciu, mentiunile primite de la alte primarii din tara si din Bucuresti, pentru: casatorii, decese, desfacerea sau anularea casatoriilor, recunoasterea paternitatii, recunoasterea maternitatii, stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, adoptii sau desfacerea acestora, schimbarea numelui si/sau a prenumelui, dobandirea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana, modificarea, rectificarea, completarea sau anularea actelor de stare civila;
- Intocmeste si transmite mentiuni de stare civila, solicitate de alte primarii;
- Intocmeste, inscrie si transmite mentiuni pentru actele de casatorie si deces inregistrate de acest serviciu;
- Intocmeste tabele cuprinzand certificatele de stare civila anulate si le transmite lunar Inspectoratului Judetean de Politie Ilfov;

-        Intocmeste borderouri cuprinzand datele de stare civila ale persoanelor ale caror decese au fost inregistrate de acest serviciu si care au avut ultimul domiciliu pe teritoriul orasului.

 

CAPITOLUL V:

REGULI ŞI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

 

Art. 18. Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente din aparatul de specialitate al Primarului conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcţionare care trebuie respectate întocmai de către toţi salariaţii pentru a asigura buna funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 19. (1) Elaborarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului Geoagiu are la bază:

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- Legea bugetară anuală;

- Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată, privind administraţia publică locală.

(2) Procedura privind elaborarea, conţinutul şi structura bugetului local sunt cele stabilite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Cap. III, Secţiunea 1.

(3) Calendarul de elaborare al bugetului local vor respecta prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Cap. III, Secţiunea 2.

- în perioada noiembrie-decembrie a fiecărui an calendaristic toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu vor înainta Şefului Serviciului Finaciar, Buget, Contabilitate şi Şefului Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, după caz,  necesarul de fonduri pentru buna funcţionare a compartimentului (Studii de prefezabilitate, Studii de fezabilitate, costuri, dotări, lucrări de investiţii, cheltuieli cu salariile, etc,.)

Art. 20. (1) Procedura de angajare şi de decontare a cheltuielilor bugetare se face în baza reglementărilor prevăzute în:

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- OMFP nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plata cheltuielilor.

(2) Circuitul documentelor, precum şi obligaţile şi atribuţiile în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor se face în conformitate cu Normele proprii privind aplicarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul orasului Geoagiu, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Dispoziţie a Primarului.

Art. 21. Procedura de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii sau lucrări stabileşte modul de efectuare a achiziţiilor publice pentru dotările, serviciile sau lucrările necesare de efectuat pentru derularea programului de investiţii, servicii publice, administrare a domeniului public, dotări proprii, etc., cuprinse în planurile şi programele aprobate de consiliul local şi finanţate din bugetul local sau din alte fonduri publice atrase conform Anexa nr. 4.

Art. 22. Procedura de elaborare, încheiere şi urmărire a contractelor stabileşte modul de iniţiere, întocmire, semnare, urmărire, publicare şi gestionare a contractelor economice, de achiziţii publice, de vânzare sau cumpărare, închiriere, concesiune, asociere, etc., încheiate de autoritatea administraţie publice locale în numele Orasului Geoagiu, conform procedurii descrise în  Anexa nr. 5.

Art. 23. (1) Procedura privind înregistrarea, circulaţia şi operarea documentelor stabileşte modul de înregistrare, repartizare, evidenţă, rezolvare a răspunsurilor, eliberarea documentelor şi răspunderea personalului pentru documentele înaintate primăriei orasului Geoagiu.

(2) Modul de funcţionare al Registraturii primăriei orasului Geoagiu, circuitul documentelor, sarcinile şi responsabilitatea personalului sunt stabilite în Regulamentul de funcţionare privind înregistrarea, circulaţia şi păstrarea actelor în cadrul Primăriei orasului Geoagiu,  prezentat în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

(3) Persoana care redactează documentul (adeverinţă, referat, dispoziţie, etc., are obligaţia de a semna în dreptul iniţialelor pe exemplarul care rămâne în instituţie.

Art. 24. Procedura Gestionării şi Comunicării Informaţiilor de Interes Public stabileşte modul de asigurare a accesului la informaţiile de interes public, aşa cum sunt ele definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public., conform Anexa nr. 7.

Art. 25. (1) Procedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, stabileşte modul de întocmire şi publicitate a documentelor şi organizarea dezbaterilor privind participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, conform Anexa nr. 8.

Art. 26. (1) Procedura privind publicarea anunţurilor în mijloacele mass-media stabileşte modalităţile de iniţiere, selectare a informaţiilor necesare a se publica în mass-media locală sau naţională şi procedurile şi răspunderea comandării şi transmiterii lor.

(2) Informaţiile care se publică obligatoriu, sub formă de anunţ, în mass-media locală şi, de la caz la caz, în mass-media centrală, sunt:

- data, locul, ora şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local al orasului Geoagiu;

- ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din structurile administraţiei publice a orasului Geoagiu;

- anunţurile de licitaţie pentru achiziţii publice, vânzări de bunuri, închirieri, concesionări;

- anunţuri privind dezbaterea publică a unor poiecte de hotărâri cu caracter normativ sau alte dezbateri publice de interes general;

- hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului local al orasului Geoagiu;

- anunţuri privind restricţionări în furnizarea unor servicii publice, modificări în traficul rutier;

- alte anunţuri de interes public general, de interes local sau obligatorii conform unor prevederi legale.

 (3) Transmiterea anunţurilor se face prin Cabinetul Primarului, în baza unui referat al compartimentului de resort, care va cuprinde: textul anunţului, data apariţiei, numărul de apariţii şi zilele de apariţie.

Art. 27. Procedura privind declararea averii şi a celei de interese. Asigurarea exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice în condiţii de imparţialitate, integritate, trasparenţă, prin organizarea în mod unitar şi instituţionalizat a activităţii de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor respective şi a verificării conflictelor de interese, precum şi de sesizare a incompatibilităţilor este reglementată de Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi  funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, conform Anexa nr. 10.

Art. 28. (1) Procedura privind perfecţionarea profesională a salariaţilor stabileşte modalităţile de selectare şi participare a angajaţilor la cursurile de perfecţionare, în vederea asigurării formării profesionale conform prevederilor Legii nr. 188/1999/R privind Statutul funcţionarilor publici.

(2) Formele prin care se realizează formarea profesională a salariaţilor sunt:

- programe de formare profesionale organizate de către furnizorii de programe autorizaţi,

- instructaje interne,

- participarea la conferinţe şi seminarii, în ţară sau în străinătate.

(3) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesională se suportă din bugetul local, conform planului anual întocmit în cursul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic.

(4) Propunerile de participare la programele de perfecţionare se realizează de către şefii de compartimente, luând în calcul evaluarile performanţelor profesionale individuale, a modificărilor

intervenite în legislaţie, respectiv necesităţile de pregătire profesională ale compartimentului.

(5) Organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a salariaţilor se desfăşoară conform Regulamentului de perfecţionare profesională a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu, prezentată în Anexa nr. 9 la prezentul Regulament.

 

CAP. VI

ALTE REGLEMENTĂRI

 

Art. 29. Salariaţii din aparatul de specialitate al primarului oraşului Geoagiu, precum şi cei din serviciile şi instituţiile publice din subordinea Consiliului local Geoagiu, au obligaţia de a respecta programul  de lucru,

  Art. 30. (1) Salariaţii Primăriei au obligaţia de a utiliza tehnica de calcul din dotare – calculatoare, imprimante, copiatoare – numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.

(2) Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituţiei.

(3) In cazul apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea aparaturii, salariaţii au obligaţia de a anunţa Compartimentul  Administrativ.

(4) Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicaţii fără acordul Administratorului de Reţea. Este interzisă instalarea şi utilizarea jocurilor pe calculator.

(5) Accesul la internet se face numai în interes de serviciu. Administratorul de reţea va monitoriza site-urile accesate de către salariaţii instituţiei. Fiecare utilizator primeşte o parolă de acces şi are limitare la nivelul de acces la alte calculatoare.

Art. 31. (1) Salariaţii Primăriei au obligaţia utilizării telefoanelor mobile, fixe, precum şi a autoturismelor din dotare numai în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoturismele autorităţilor administraţiei publice şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.

 (2) Convorbirile pe mobil, RDS sau internaţionale se pot efectua de pe telefon fix din cadrul compartimentelor. Şeful de compartiment acceptă bun de plată pentru valoarea convorbirilor efectuate din cadrul compartimentului de resort.

Art. 32. Autoturismele din dotare sunt folosite numai în scop de serviciu .

Art. 33.(1) Şefii de compartimente ţin evidenţa prezenţei zilnice la locul de muncă a fiecărui angajat.

   (2) Şefii compartimentelor de muncă completează lunar foile colective de prezenţă în care înscriu timpul  efectiv lucrat (conform programului de lucru aprobat) şi timpul nelucrat (pe cauze: maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, delegaţii, absenţe nemotivate etc.) de către fiecare salariat.

        (3) Foile colective de prezenţă se predau în ultima zi a  fiecărei luni calendaristice, semnate de şeful de compartiment, Secretarului unităţii administrativ teritoriale. Secretarul verifică şi vizează foile colective de prezenţă, apoi le comunică Serviciului Financiar, buget, contabilitate, salarizare pentru stabilirea drepturilor salariale şi Compartimentului Resurse Umane pentru evidenţă.

        (4) Foile colective de prezenţă constituie documentele primare care stau la baza determinării şi stabilirii drepturilor salariale ale salariaţilor pentru munca prestată

Art. 34. (1) În subordinea Consiliului local al orasului Geoagiu se organizează şi funcţionează - Biblioteca  orasului Geoagiu,  bibliotecă de drept public fără personalitate juridică, finanţată integral din bugetul oraşului Geoagiu, care organizează activitatea de lectură şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară.

(2)  Biblioteca oraşului Geoagiu, ca instituţie infodocumentara şi culturală ce face parte integrantă din sistemul informaţional naţional îndeplineşte conform legii următoarele atribuţii şi funcţii:

- constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente în funcţie de dimensiunile şi structură socio-profesională a populaţiei,

- evidenţiază, organizează, cataloghează, clasifică şi indexează colecţiile bibliotecii. Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional astfel:

a) evidenţa globală - in R.M.F.(registru de mişcare a fondului);

b) evidenţa individuală - în R.I.(registru inventar);

c) evidenţa publicaţiilor seriale, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar. Transcrierea instrumentelor de evidenţă se face numai în cazuri excepţionale, cu aprobarea instituţiei tutelare. Orice operaţiune de intrare sau de ieşire a documentelor se face numai în baza unui act însoţitor.

- asigură servicii de imprumut de documente la domiciliu şi de consultare în sala de lectură, documentare, lectură şi educatie permanentă;

- achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

- desfăşoara şi oferă la cerere activităţi/ servicii de informare bibliografică şi de documentare în sistem tradiţional;

- facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin imprumut interbibliotecar intern;

- iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin.(2)  Biblioteca Geoagiu realizează acţiuni specifice prin care:

- completează curent şi retrospectiv colecţiile prin achiziţii, donaţii şi schimb interbliotecar;

- realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor;

- efectuează operaţiuni de imprumut al documentelor pentru studiu, informare şi lectură la domiciliu sau în sala de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de evidenţă a activităţii zilnice;

- asigură, potrivit solicitărilor primite, imprumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- intreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legi;

- elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic;

- organizează activiţăti de marketing şi publicitate, specifice activitaţii bibliotecilor publice;

- efectuează operaţiuni de conservare, igienă şi patologia cărţii;

- iniţiază programe speciale prin care oferă informaţii de interes public pentru şi despre comunitatea locală;

- organizează activităţi specifice de formare şi informare a utilizatorilor.

 (4) Din activitatea  Primăriei sunt înregistrate şi păstrate obligatoriu următoarele cărţi şi documente:

a) publicaţiile conţinând hotărârile Consiliului local al orasului Geoagiu;

b) Monitorul Oficial al judeţului Hunedoara;

c) Cărţile, albumele, publicaţiile, pliantele, mapele, afişele editate de Primăria orasului Geoagiu;

d) Cărţile, albumele, publicaţiile achiziţionate de Primăria orasului Geoagiu;

e) Cărţile sau albumele primite ca şi donaţii sau cadouri pentru instituţie;

f) Materialele pe suport electronic (CD-uri) conţinând:

- materiale promoţionale ale oraşelor, regiunilor, manifestărilor culturale, evenimentelor, etc.;

- diferite documentaţii şi materiale de prezentare;

- fotografii şi alte materiale înregistrate electronic despre evenimente, acţiuni, proiecte, lucrări, etc., ale orasului Geoagiu;

g) orice alt material tipărit sau înregistrat pe suport electronic, transmis pentru înregistrare şi păstrare de către conducerea instituţiei sau şefii de servicii şi birouri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 35. În subordinea Consiliului local Geoagiu este organizată şi funcţionează Casa de Cultură”I.B.Deleanu” instituţie de drept public fără personalitate juridică, finanţată integral din bugetul oraşului Geoagiu, care organizează evenimente, activitatea de cultură, educaţie şi sport în oraşul Geoagiu :

1. promovarea de programe şi acţiuni pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru petrecerea timpului liber a cetăţenilor, prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale, artistice, sportive de agrement, precum şi activităţi cu caracter ştiinţific;

2. stabilirea şi aprofundarea relaţiilor cu instituţiile de învăţământ, cultură şi organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din domeniul de activitate;

3. redactarea, încheierea şi urmărirea contractelor încheiate în acest domeniu de instituţie şi comunicarea lor cu Serviciul Financiar, Buget, Contabilitate;

4. organizarea diverselor manifestări, simpozioane, întâlniri de lucru, interne şi internaţionale cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de instituţiei în domeniul cultural şi de petrecere a timpului liber, atragerea de fonduri în vederea realizării acestor proiecte;

5. pregătirea şi elaborarea de materiale şi documente pentru diferite manifestări culturale, educaţionale, sportive;

6. iniţierea şi organizarea manifestărilor culturale anuale;

7. elaborarea şi transmiterea de materiale pentru diverse publicaţii;

8. pregătirea evenimentelor, derularea corespondenţei, întocmirea contractelor, afişelor, invitaţiilor evenimentelor organizate;

9. publicarea de materiale în reviste de specialitate pentru promovarea educaţiei şi culturii din oraş;

10. încheierea şi urmărirea derulării contractelor încheiate de instituţie în domeniul culturii, educaţiei, sportului, etc. din sume acordate din bugetul local în baza unor hotărâri de Consiliu local şi comunicarea lor cu Serviciul Financiar, Buget, Contabilitate;

 

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 36. (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, fiecare şef de Serviciu sau compartiment va elabora Fişa postului pentru fiecare post aprobat în Organigrama aparatului de specialitate al Primarului, şi Sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat din subordine.

(2) Redactarea Fişelor postului şi a Sarcinilor de serviciu se va face pe suport electronic şi pe suport de hârtie în trei exemplare: câte unul pentru salariat, unul pentru şeful compartimentului şi unul pentru Compartimentul Resurse Umane.

(3) Fişa postului şi sarcinile de serviciu pentru conducătorii de compartimente cuprind în mod obligatoriu următoarele atribuţii:

- organizarea activităţii compartimentului; luarea măsurilor necesare în vederea realizării atribuţiilor compartimentului;

- urmărirea şi răspunderea pentru elaborarea corespunzătoare şi în termen a tuturor lucrărilor şi sarcinilor încredinţate compartimentului;

- asigurarea respectării disciplinei în muncă de către toţi salariaţii compartimentului; aducerea la cunoştinţă a salariaţilor a tuturor reglementărilor specifice domeniului de activitate, a dispoziţiilor Primarului, a hotărârilor Consiliului local;

- elaborarea, modificarea fişei postului urmare a modificărilor legislative apărute;

- întocmirea fişelor anuale de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul compartimentului pe care îl conduc; elaborarea propunerilor de modificare a funcţiilor publice, avansări în trepte, grade profesionale;

- atribuţiile generale comune ale compartimentelor, conform art. 11 din prezentul Regulament.

Art. 37. (1) Toţi salariaţii Primăriei orasului Geoagiu sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. În acest scop Compartimentul Resurse Umane va asigura transmiterea Regulamentului şefilor tuturor compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea la cunoştinţă a prevederilor acestuia salariaţilor.

(2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se publică pe pagina de internet a orasului Geoagiu.

Art. 38. Prezentul Regulament se completează, se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare a unor modificări legislative, noi activităţi sau competenţe date în sarcina administraţiei publice locale sau reorganizarea unor activităţi sau compartimente, prin grija Compartimentului Resurse Umane prin hotărâre a Consiliului local al orasului Geoagiu.

Art. 39. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu prevederile Regulamentului Intern.

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

Atribuţiile viceprimarului,

 

1. Este delegat să semneze pentru şi în numele ordonatorului principal de credite, în regim permanent şi fără condiţii de limite, următoarele operaţiuni:

• cererea de deschidere de credite bugetare conform bugetului aprobat pentru toate capitolele de cheltuieli,

• dispoziţiile bugetare conform cererii de deschidere pentru toate capitolele de cheltuieli,

• referate, comenzi, alte angajamente legale pentru cheltuielile curente precum şi ordonanţarea la plată a acestora.

• actul intern de delegare a personalului în ţară, inclusiv decontul estimativ şi justificarea avansului primit, precum şi ordonanţarea la plată a acestuia,

• ordonanţarea la plată a avansurilor sau sumelor cuvenite titularului de decont care se acordă prin casierie.

• angajarea, ordonanţarea la plată a cheltuielilor cu salariile şi a obligaţiilor aferente acestora la bugetul asigurărilor de şomaj, sănătate, cas pentru personalul din aparatul propriu de specialitate .

• documentele supuse angajării, lichidării şi ordonanţării la plată privind activitatea de salubritate şi zone verzi desfăşurată de instituţie.

• în cazul în care ordonatorul principal de credite lipseşte o perioadă mai mare de 2 zile, viceprimarul este delegat din oficiu pentru a semna toate operaţiunile supuse angajării, lichidării,

şi ordonanţării cheltuielilor efectuate în cadrul instituţiei.

2. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al

oraşului;

3.  Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din oras şi pune la dispoziţia autorităţilor centrale rezultatele acestei evidenţe;

4.  Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.

5. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri de joacă şi distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,

6.  Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, măsuri

pentru igienizarea malurilor Vaii Geoagiului si a celorlalte ape curgatoare care strabat satele componente ale orasului.

7. Coordoneaza activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii pe raza administrativ-teritorială a oraşului Geoagiu.

8. Coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea finanţărilor necesare pentru lucrările de investiţii, precum şi implementarea proiectelor pentru care sunt semnate convenţii de finanţare.

 

 

 

Anexa nr. 3

Modalitatea de întocmire a Proiectelor de hotărâri de consiliu, a Referatelor de

specialitate şi a Expunerii de motive

 

La elaborarea actelor normative, respectiv a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, trebuie să se ţină seama de normele de tehnică legislativă reglementate prin Legea nr.24/27 martie 2000, republicată şi actualizată precum şi de prevederile Legii 215/2001, republicată, actualizată privind administraţia publică locală.

Proiectul de hotărâre se supune spre aprobare Consiliului local trebuie însoţite de următoarele documente de motivare; Expunere de motive, de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în 30 de zile de la de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului astfel cum prevede art.44 al Legii 215/2001/R şi Lg. Nr.24/2000/R/A la art.6 alin.3 şi art.29. Totodată trebuie însoţite de solicitarea persoanei fizice sau juridice, de documentaţia care stă la baza iniţiativei( extrase de carte funciară, planuri de sitiaţie, schiţe etc.) în funcţie de fiecare caz în parte. Acolo unde este necesar documentaţiile trebuie să cuprindă şi avizele cerute prin reglementări specifice.

Expunerea de motive şi Referatul compartimentului trebiue să cuprindă;

-          motivul emiterii actului normativ – cerintele care reclamă intervenţia normativă cu

referire la insuficienţele şi neconcordanţele situaţiei actuale, principiile de bază cu

finalitatea reglementărilor propuse, cu evidenţierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice dacă este cazul, etc.

-          impactul socioeconomic – efectele asupra mediului social, asupra mediului înconjurător, evaluarea costurilor şi beneficiilor, după caz,

-          impactul financiar asupra bugetului pentru anul curent şi pe termen lung dacă este cazul, - consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, esenţa recomandărilor primite,

-          activitatea de informare publică privind elaborarea proiectului de act normativ,

-          măsuri de implementare – modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul administraţiei

-          forma finală a instrumentelor de prezentare şi motivare trebuie să cuprindă referiri la avize, dacă este cazul, şi temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora a fost emis actul.

La elaborarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonare legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior.

Textul actului trebuie să fie formulat clar şi precis, concis, sobru, fluent şi inteligibil, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie şi fără pasaje obscure sau echivoce. Forma şi estetica nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.

Părţile constitutive ale actului:

-          titlul actului

-          formula introductivă

-          preambulul

-          partea dispozitivă

Titlul actului cuprinde denumirea generică a actului şi obiectul reglementării exprimat sintetic. Titlul se întregeşte după adoptarea actului cu un număr de ordine la care se adaugă ziua luna şi anul în a care a fost adoptat.

Formula introductivă constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii emitente de ex.”Consiliul local adoptă prezenta hotărâre” şi în continuare un alt aliniat “ Având în vedere….” Sau “ Primarul orasului Geoagiu”.

Preambulul enunţă în sinteză motivele de fapt, scopul reglementării, motivele de drept ce impune recurgerea la această cale de reglementare. De asemenea în preambul se menţionează şi avizele prevăzute de lege.

Partea dispozitivă a actului reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării.

Articolul este elementul structural de bază al părţii dispozitive şi cuprinde de regulă o singură

dispoziţie normativă aplicabilă unei situaţii date.

Aliniatul, ca subdiviziune a articolului, este constiuit, de regulă, dintr-o singură propoziţie sau

frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului.

Partea dispozitivă cuprinde şi dispoziţii finale care cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ, data intrării în vigoare, publicare, dacă este cazul, precum şi implicaţiile asupra altor acte normative ca; abrogări, modificări, completări, după caz.

Ca părţi componente a actului normativ se pot folosi anexe ce conţin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, tabele, planuri sau altele asemenea.

Pot constitui anexe la un act normativ reglementări ce trebuiesc aprobate de autoritatea publică competentă, cum sunt; regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. Anexa trebuie să aibă un temei cadru în corpul actului normativ. Textul cadru trebuie să facă menţiunea că anexa face parte integrantă din actul normativ.

 

 

Anexa nr. 4

Procedura de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii sau lucrări

 

(1) Procedura de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii sau lucrări stabileşte modul de efectuare a achiziţiilor publice pentru dotările, serviciile sau lucrările necesare de efectuat pentru derularea programului de investiţii, servicii publice, administrare a domeniului public, dotări proprii, etc., cuprinse în planurile şi programele aprobate de consiliul local şi finanţate din bugetul local sau din alte fonduri publice atras.

(2) Direcţia, serviciul sau compartimentul emitent va elabora un referat de necesitate cu indicarea sursei de finanţare şi poziţia în programul anual şi oportunitate pentru orice achiziţie publică, care va cuprinde:

- denumirea serviciului, produsului sau lucrării;

- obiectivul de investiţii, poziţia din lista de dotări, lista de studii şi proiecte sau programul de

servicii publice cu indicarea sursei de finanţare;

- cantitatea de produse, lucrări, servicii solicitate;

- valoarea estimată în lei sau în Euro, fără TVA; în cazul în care valoarea estimată nu se poate defini, se va defini şi angaja o valoare orientativă calculată conform procedurii descrisă în OUG 34/2006;

- capitolul din prevederea bugetară pe anul în curs, unde există prevăzute fondurile pentru achiziţie.

(3) Referatul se semnează de către şeful compartimentului care solicită achiziţia şi se vizează de  Şeful Serviciului Buget. Referatul aprobat de Primar/Viceprimar se transmite Biroului Achiziţii Publice în vederea cuprinderii în planul anual de achiziţii publice şi întocmirii documentaţiei pe procedura de achiziţie publică legală.

(4) Referatul va fi însoţit de nota justificativă privind valoarea estimată a produselor serviciilor sau a lucrărilor care fac obiectul achiziţiei, document întocmit de compartimentul care solicită achiziţia.

(5) Pe baza referatului şi a notei justificative privind valoarea estimată a achiziţiei, Biroul Achiziţii Publice întocmeşte nota justificativă pentru alegerea procedurii, dacă aceasta este alta decât cea de licitaţie deschisă.

(6) Cerinţele, criteriile de calificare şi factorii de evaluare cu ponderile lor vor fi stabilite de comun acord între compartimentul care solicită achiziţia, Biroul Achiziţii Publice şi alte compartimente din cadrul autorităţii care prin specificul activităţii lor pot ajuta la determinarea acestora.

(7) Caietul de sarcini va fi întocmit de compartimentul care solicită achiziţia cu sprijinul altor compartimente din cadrul autorităţii care prin specificul activităţii lor pot ajuta la întocmirea acestuia.

(8) Modelul de contract pus la dispoziţie de către Biroul Achiziţii Publice va fi adaptat specificului achiziţiei prin introducerea de clauze speciale de către compartimentul care solicită achiziţia.

(9) Fişa de date a achiziţiei se întocmeşte de către Biroul Achiziţii Publice.

(10) Lansarea achiziţiei se realizează de către Biroul Achiziţii Publice prin publicarea anunţului de participare.

(11) Pentru fiecare procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică se numeşte prin dispoziţia Primarului la propunerea Biroul Achiziţii Publice o comisie de evaluare a ofertelor.

(12) În funcţie de complexitatea procedurii de achiziţie comisia de evaluare este constituită din 1, 2 membrii din cadrul Biroului Achiziţii Publice, 1, 2 membri din cadrul compartimentului care a solicitat achiziţia, un membru din cadrul Serviciului Juridic, un membru din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, 1, 2 membri din cadrul altor compartimente cu pregătire în specificul achiziţiei lansate.

(13) Preşedinţi ai comisiilor de evaluare a ofertelor sunt: Viceprimarul, şefii de compartimente.

(14) Atribuţiile comisiei sunt prevăzute de OUG 34/2006, HG 925/2006.

(15) Procesul de evaluare a ofertelor se încheie cu elaborarea raportului procedurii, care este transmis Biroului Achiziţii Publice în vederea: comunicării la toţi operatorii participanţi la licitaţie, aducerea la cunoştinţă publicului prin afişarea rezultatului procedurii pe site-ul instituţiei.

Comunicarea rezultatului compartimentului care a solicitat lansarea achiziţiei în vederea efectuării demersurilor necesare în vederea întocmirii contractului.

(16) Contractul – care în această etapă este o propunere de angajament legal se întocmeşte conform modelului publicat, şi se semnează de: şeful compartimentului care a solicitat achiziţia, şef serviciu juridic, şef serviciu buget care întocmeşte propunerea de angajament, persoana desemnată cu viza CFP, Primarul, respectiv Viceprimarul după caz.. Angajamentul legal înainte de a fi supus vizei CFP va fi înaintat Serviciului Buget în vederea angajării.

(17) Contractul semnat de ambele părţi contractante şi înregistrat se comunică de către compartimentul care a iniţiat achiziţia, compartiment care are atribuţii şi în urmărirea derulării şi finalizării obiectului contractului, cu:  Serviciul financiar, contabilitate, Biroul Achiziţii Publice, persoana desemnată pentru CFP, precum şi compartimentele de specialitate care au atribuţii în realizarea obiectului contractului.

(18) Întocmirea actelor adiţionale la contractele încheiate se face numai cu respectarea prevederilor legale prevăzută în legislaţia privind achiziţiile publice.

(19) Procedura privind întocmirea actului adiţional, circuitul, semnarea, comunicarea parcurge aceleaşi etape ca şi a contractului de achiziţie.

(20) Compartimentul care a lansat achiziţia are obligaţia ca la terminarea obiectului contractului să întocmească documentul constatator Primar, documentul constatator final cu obligaţia comunicării acestuia către: Biroul Achiziţii Publice, contractant, ANRMAP.

(21) Procesul verbal final de recepţie se întocmeşte de către comisia de recepţie numită prin dispoziţia Primarului, şi se comunică cu: Serviciul Financiar, Contabil în vederea înregistrării în contabilitate.

(22) Dosarul achiziţiei publice aşa cum este definit prin lege, se întocmeşte şi se gestionează de către compartimentul care a solicitat achiziţia, de către responsabilul nominalizat de şeful de compartiment care derulează achiziţia publică, pe toată durata desfăşurării ei, şi se predă după finalizarea contractului Biroului de achiziţii publice.

(23) Predarea la Arhivă se face după recepţia finală a obiectului contractului de către Biroul pentru achiziţii publice.

 

 

Anexa nr. 5

Procedura de elaborare, încheiere şi urmărire a contractelor

 

(1) Procedura de elaborare, încheiere şi urmărire a contractelor stabileşte modul de iniţiere, întocmire, semnare, urmărire, publicare şi gestionare a contractelor economice, de achiziţii publice, de vânzare sau cumpărare, închiriere, concesiune, asociere, etc., încheiate de autoritatea administraţie publice locale în numele Orasului Geoagiu.

(2) Contractele se încheie de autoritatea contractantă orasul Geoagiu, reprezentată de Primar, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001/R/A privind administraţia publică locală.

(3) Contractele încheiate de autoritatea contractantă Orasul Geoagiu cu persoane fizice sau juridice vor fi iniţiate, elaborate şi redactate de către fiecare compartiment de al cărui domeniu de activitate aparţine obiectul contractului şi vor purta iniţialele persoanei care l-a întocmit. Pentru facilitarea identificării lor ele vor avea obligatoriu şi un titlu, nu numai numărul de înregistrare.

Folosirea modelului de contract-cadru este utilă dar trebuie adaptată la obiectul concret al contractului în cauză, prin eliminarea pe cât posibil a prevederilor inutile.

(4) Contractele se semnează obligatoriu de către:

- şeful compartimentului care a elaborat documentul, cu precizarea clară a denumirii serviciului, biroului sau compartimentului;

- secretarul orasului Geoagiu

- şeful serviciului financiar, contabil şi şeful serviciului urbanism ( dacă este cazul);

- Primarul (sau Viceprimar) orasului Geoagiu.

(5) Contractele vor fi semnate pe fiecare pagină de ambele părţi şi vor purta viza CFP, după caz.

(6) Modificarea contractelor încheiate se va realiza numai prin act adiţional care va purta semnăturile celor menţionaţi la pct. 4. Înaintea întocmirii, redactării se va elabora un referat de necesitate şi oportunitate elaborat de serviciul care l-a iniţiat, în care se specifică necesitatea modificărilor intervenite la actul respectiv. Referatul va purta semnătura:

- şefului compartimentului care a elaborat actul;

- consilierul juridic pentru contractele de achiziţii;

- şefului Serviciului Buget care vizează sub aspectul încadrării în fondurile bugetare alocate.

(7) Contractele semnate se înregistrează într-un registru special al contractelor, cu numerotaţie specială şi se transmite şefului Serviciului Buget, care răspunde de evidenţa, păstrarea,completarea cu toate actele adiţionale ulterioare şi arhivarea tuturor contractelor încheiate, respectiv compartimentelor care au elaborat actul respectiv, în vederea demarării procedurilor de urmărire şi gestionare a acestuia.

(8) Contractele semnate vor fi comunicate prin grija şefului de compartiment care a iniţiat contractul, şefilor de compartimente cu atribuţii în derularea contractelor.

(9) Toate contractele se elaborează şi în format electronic.

(10) Urmărirea respectării obiectului, condiţiilor, termenelor şi clauzelor contractului este sarcina compartimentului care a elaborat documentul şi a compartimentului cu atribuţii în derularea acestuia.

 

 

Anexa 6

Regulament de funcţionare privind înregistrarea, circulaţia şi păstrarea actelor în cadrul

Primăriei orasului Geoagiu

 

I. Organizarea activităţii de registratură

Art.1. Activitatea de registratură a Primăriei orasului Geoagiu, respectiv înregistrarea, distribuirea şi expedierea actelor şi documentelor şi al corespondenţei, precum şi evidenţa circulaţiei acestora în cadrul instituţiei, se face de către Compartimentul Secretariat.

Art. 2 Activitatea de înregistrare se face  într-un Registru General, pe suport de hârtie,  în ordinea cronologică a primirii sau expedierii lor. Registrul General cuprinde toate actele intrate, respectiv ieşite din instituţie, precum şi actele care sunt generate de instituţie având regim de circulaţie intern şi pentru care există obligativitatea inregistrării. Fiecare act primit sau întocmit de instituţie primeşte un număr de înregistrare.

II. Primirea si  înregistrarea actelor

Art. 3 Actele care se înregistrează în cadrul activităţii de registratură pot fi primite prin corespondenţe, prin curieri, direct de la petiţionari, prin fax sau prin e-mail.

Art. 4 Înregistrarea se face imediat într-un registru general, pe suport de hârtie, a intrării sau ieşirii corespondenţei, cu atribuirea unui număr de înregistrare unic imediat următor, cu data inregistrării, indiferent de operator.

Art. 5 (1) Corespondenţa primită sau expediată prin poştă, fax sau e-mail face obiectul activităţii Compartimentul Secretariat.

Art 6. Solicitările pentru eliberarea de autorizaţii, acorduri, avize, adeverinţe etc. care necesită anexarea de documente, se vor înregistra de către Compartimentul Secretariat, după verificarea existenţei tuturor actelor necesare, de către compartimentul de specialitate. În scopul rezolvării în termen legal al dosarelor depuse, nu vor fi admise dosare incomplete. La insistenţele petentului se pot prelua şi seturi de acte incomplete cu menţionarea acestui fapt la rubrica de observaţii. În cazul primirii unor seturi de acte incomplete şi nemenţionării la rubrica de observaţii a lipsurilor, răspunzător în cazul unor reclamaţii se face angajatul din cadrul Compartimentului Secretariat.

Art. 7. Cererile şi alte documente prezentate personal la Compartimentul Secretariat se înregistrează pe loc, petentul urmând să primească un bon pe care sunt înscrise : numărul de înregistrare, data şi ora depunerii, termenul maxim de rezolvare.

Art. 8.  Pe fiecare document primit se aplică în colţul din dreapta sus parafa de înregistrare. În cazul în care solicitarea depusă se compune dintr-un dosar cu mai multe file, parafa se aplică doar pe primul document. Se menţionează şi numărul de file depuse.

Art. 9 Actele adresate greşit se înregistrează şi se expediază în termen de 5 zile instituţiei sau

organului competent, comunicându-se acest lucru emitentului, respectiv petiţionarului.

Art. 10 Petiţiile anonime, respectiv fără adresa expeditorului se înregistrează, însă sunt clasate conform legii.

Art. 11 Registrul General  pe suport hârtie, se numerotează filă cu filă, se şnuruieşte şi se sigilează, pe fiecare volum se vor scrie intervalul cu numerele de înregistrare conţinute, anul, luna şi numărul volumului. Numărul volumului se numerotează de la 1 la numărul total de dosare pe anul respectiv, în ordine cronologică.

Art. 12.  Dispoziţiile primarului se numerotează pe ani calendaristici, în ordine cronologică şi se înregistrează în registru separat.

Art. 13.  Se pot constitui registre separate pentru diverse documente de acelaşi tip în funcţie de necesităţi, cu condiţia ca toate documentele să fie înregistrate şi în Registrul General.

III. Repartizarea, predarea, rezolvarea şi expedierea documentelor

Art. 14. Repartizarea actelor se face zilnic. Dreptul de repartizare a actelor intrate în instituţie o au după caz: Primarul sau Viceprimarul şi Secretarul.

Art. 15 Fiecare compartiment are un indicativ conform nomenclatorului prin iniţiale. Repartizarea actelor se face scriindu-se în coltul din dreapta sus, indicativul sau iniţialele compartimentului de activitate.

Art. 16 Corespondenţa înregistrată cu rezoluţia Primarului sau a Viceprimarului , respectiv a

secretarului, este reluată de registratură şi predată compartimentelor de specialitate indicate în

rezolutie.

Art. 17.  Din dispoziţia celor ce repartizează corespondenţa, anumite categorii de acte pot fi trimise direct compartimentelor de specialitate.

Art 18 Corespondenţa transmisă greşit compartimentelor, se restituie pe calea inversă, dovada restituirii actelor făcându-se tot prin borderou.

Art. 19 Actele a căror rezolvare necesită consultarea sau colaborarea mai multor compartimente, vor fi soluţionate prin contactul direct între angajaţii de specialitate ai acestora. Dacă este necesar să se studieze actul respectiv în vederea emiterii unui punct de vedere sau a unui aviz comun, acesta va fi transmis prin borderou între compartimentele care concură la rezolvarea problemei, operându-se traseul actului în registrul general .

Art. 20.  Evidenţa actelor intrate respectiv ieşite de la compartimente se face prin borderourile care se păstrează de către fiecare compartiment în parte.

Art. 21.  Compartimentele respectiv funcţionarul care expediază actul, va trece la expediere pe actele întocmite numai numărul dat din registrul general.

Art. 22.  Funcţionarul din cadrul compartimentului căruia i s-a incredinţat sarcina primirii corespondenţei este obligat să verifice înainte de a semna de primire, exactitatea numerelor de înregistrare ale actelor şi anexele care le însoţesc. Funcţionarului căruia i s-a încredinţat de către şeful compartimentului rezolvarea lucrărilor se va ocupa şi de expedierea, clasarea şi păstrarea actelor, până la predarea lor în arhivă.

 Art. 23.  Toate actele care privesc aceeaşi problemă se conexează la primul act înregistrat. Actele anexate se introduc în ordine cronologică într-o coală de conexare, pe care se notează numerele şi datele de înregistrare ale actelor ce le cuprinde. Actele conexate nu pot fi scoase din coala de conexare pentru a fi consultate în mod izolat. Numărul de înregistrare al primului act din coala de conexare este numărul de bază, care determină locul de arhivare a întregii lucrări.

Art. 24. În cazul pierderii fizice a unui document, Secretarul Orasului Geoagiu va lua măsurile necesare reconstituirii lui. Actul reconstituit poartă numărul de înregistrare al actului pierdut şi se vizează de Secretarul Orasului Geoagiu. Cei vinovaţi de pierderea unor documente sunt  pasibili de sancţiuni după caz, disciplinare sau penale.

Art. 25.  Expedierea actelor prin poştă se face de către registratură, actele respective având un număr de ieşire.

Art. 26. După semnarea corespondenţei de către persoanele competente, aceasta se predă funcţionarului desemnat să rezolve şi să expedieze lucrarea. Obligaţia punerii actelor expediabile prin poştă în plicuri adresate şi închiderea plicurilor revine compartimentelor care solicită expedierea.

Art. 27. Pentru actele expediate prin poştă de către registratură se aplică parafa cu data expedierii. Copia actului expediat se inapoiază compartimentului, respectiv angajatului care l-a întocmit, care-l păstrează până la soluţionarea definitivă şi clasarea întregii lucrări.

Art. 28. În cazul în care actele rezolvate se predau personal petentului salariatul  în cauză se va îngriji ca petentul să se legitimeze şi să semneze de primire. În cazul în care actele se ridică de persoane împuternicite, pe lângă semnătura de primire se va ataşa procura notarială de reprezentare sau delegaţia specială dată de conducătorul persoanei juridice în cauză.

Art. 29. După rezolvarea şi expedierea răspunsului, compartimentul clasează actele în dosare, pe probleme, şi predă spre arhivare în anul calendaristic următor.

Art. 30.  La Registratură, corespondenţa se sortează pe destinatari, după care se verifică dacă pe plicuri este trecut numărul, respectiv numerele de înregistrare (în cazul mai multor acte) numele

destinatarului şi adresa completă. Denumirea instituţiilor, organizaţiilor, agenţilor economici etc., se

va scrie complet şi nu prin iniţiale. Pentru destinatarii din oraşul Geoagiu, expedierea se poate face şi prin curier completându-se un borderou de expediţie, care va purta semnătura persoanei căreia i s-au predat documentele. Expedierea prin poştă se va face pe baza unui borderou de expediţie prin poşta care va purta ştampila oficiului poştal unde s-au dus documentele.

Art. 31. Fluxul privind circulaţia unui document este considerat încheiat când au fost executaţi toţi paşii necesari rezolvării (favorabile sau nefavorabile) documentului, inclusiv expedierea lui. 

Art. 32.  Informaţiile de interes public care se dau în forma scrisă, prin fax sau prin e-mail, ca răspuns la o solicitare conform legii 544/2001, indiferent de persoana care repartizează spre rezolvare actul în cauză, trebuie obligatoriu canalizate şi spre Secretarul oraşului Geoagiu, care personal sau prin delegare competentă, înregistrează actele respective într-un registru special,  având obligaţia întocmirii raportului anual cerut de legea mai sus amintită, privind accesul la informaţiile de interes public.

Art. 33.  Actele a căror afişare la sediul instituţiei este obligatorie prin lege sau alt act normativ se înregistrează prin procedura normală , eliberându-se o dovadă în acest sens depunătorului.

 

 

Anexa nr. 7

Procedura Gestionării şi Comunicării Informaţiilor de Interes Public

 

(1) Procedura Gestionării şi Comunicării Informaţiilor de Interes Public stabileşte modul de asigurare a accesului la informaţiile de interes public, aşa cum sunt ele definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(2) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei Legi 544/2001, informaţiile de interes public.

(3) Instituţia este obligată să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(4) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât sa permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

(5) Instituţia are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care

durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre

acest fapt în termen de 10 zile.

(6) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(7) Solicitarea se depune la  Registratură.

(8) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul Biroului Registratură au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.

(9) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de lege.

(10) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore de către Cabinetul Primarului.

(11) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.

(12) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute de lege.

(13) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, cu acordul conducătorului instituţiei.

(14) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din

categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice

şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce

atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează

rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală,

sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării

unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

(15) Instituţia are obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.

(16) În cadrul conferinţelor de presă instituţia are obligaţia să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.

(17) Instituţia are obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.

(18) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.

(19) Instituţia poate refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.

(20) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunica în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.

(21) Instituţia are obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.

(22) Instituţia nu poate interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.

(23) Pentru a asigura informarea eficientă şi corectă a cetăţenilor care se adresează instituţiei, toate compartimentele instituţiei vor furniza Biroului Registratură informaţiile de interes public din cadrul compartimentului, imediat după producerea lor sau periodic, de la caz la caz, compartiment care răspunde de publicarea lor prin afişare şi/sau prin publicare în presa locală şi de organizarea dezbaterii publice, de la caz la caz.

(24) Pentru aplicarea procedurii este responsabil fiecare şef de compartiment.

(25) Aceste informaţii vor fi comunicate şi Administratorului de Reţea în vederea publicării/actualizării pe pagina web a Orasului.

(26) Hotărârile consiliului local cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Orasului prin afisare pe site-ul instituţiei, publicare in presa locală şi afişare la sediul instituţiei.

(27) Documentele produse sau gestionate în cadrul Primăriei Orasului Geoagiu, de interes public, sunt în principal următoarele:

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului local şi a Primăriei orasului Geoagiu;

• Componenţa Consiliului local al orasului Geoagiu;

• Hotărârile Consiliului local al orasului Geoagiu;

• Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice;

• Coordonatele de contact şi programul de funcţionare al Primăriei orasului Geoagiu;

programul de audienţe şi de relaţii cu publicul;

• Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

• Rapoartele anuale de activitate înctocmite de consilierii locali, Primar, Viceprimar, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu;

• Organigrama şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu;

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al orasului Geoagiu; balanţa şi bilanţul contabil; execuţia bugetară anuală;

• Programele anuale ale lucrărilor de investiţii, de servicii publice şi întreţinerea domeniului public al orasului Geoagiu;

• Lista cu Certificatele de Urbanism şi Autorizaţiile de Construire/Desfiinţare;

• Planul Urbanistic General al orasului Geoagiu; Planurile Urbanistice Zonale şi de Detaliu;

• Impozitele şi taxele locale; zonarea teritorială a orasului Geoagiu pentru plata

impozitelor şi taxelor locale;

• Lista cuprinzând asociaţiile de proprietari din orasul Geoagiu şi administratorii de asociaţii de proprietari atestaţi de Primaria orasului Geoagiu;

• Contractele de achiziţie publică;

• Adeverinţele de notare şi de radiere a construcţiei;

• Certificatele de nomenclatură stradală;

• Acordul Unic pentru construcţii;

• Adeverinţele de atribuire a terenurilor în baza Legii nr 18/1991;

• Licenţele pentru taximetrie;

• Certificatele de atestare fiscală;

• Autorizaţiile de funţionare pentru firme;

• Inştiinţările de plată, somaţii de plată, titluri executorii;

• Certificatele de producător agricol;

• Adeverinţele privind evidenţa proprietăţii (terenuri, animale) înscrise în Registrul Agricol;

• Adeverinţele de schimbare a categoriei de folosinţă a terenului;

• Procesele verbale de contravenţie;

• Orice alte documente solicitate de orice persoană fizică sau juridică interesată, dacă ele nu

sunt clasificate, nu au caracter secret şi nu sunt documente care oferă informaţii cu privire la

date personale

 

Anexa nr. 8

Procedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor normative şi la

procesul de luare a deciziilor

 

(1) Procedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, stabileşte modul de întocmire şi publicitate a documentelor şi organizarea dezbaterilor privind participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor,

(2) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative instituţia are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Precum şi tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa

publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare în şedinţa

Consiliului Local. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al

proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot

trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act

normativ.

(4) Anunţul va stabili o perioadă de cel putin 10 zile pentru primirea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de act normativ.

(5) Şeful Biroului Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură este şi responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, care primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la

proiectul de act normativ propus.

(6) La dezbatere participă conducerea Primăriei, consilierii locali, şeful compartimentului direct interesat, şeful Biroului Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură, specialişti, cetăţenii interesaţi, etc.

Procesul verbal al dezbaterii se asigură de către compartimentul care a elaborat proiectul, se înregistrează, arhivează şi se comunică Biroului Registratură şi compartimentului care a initiat dezbaterea publică..

(7) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autorităţii publice locale cu propunerile şi observaţiile formulate în cadrul dezbaterii.

(8) Hotărârile de consiliul local care au fost supuse dezbaterii publice vor fi comunicate din oficiu Biroului Registratură..

(9) Instituţia are obligaţia să întocmească şi să publice prin grija Secretarului un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numărul total al recomandărilor primite;

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul

deciziilor luate;

c) numărul participanţilor la şedinţele publice;

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea

prevederilor prezentei legi;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

(10) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publica.

 

 

Anexa nr. 9

REGULAMENT INTERN

Privind procesul de identificare a necesităţilor de instruire şi a programului anual de

perfecţionare a personalului din cadrul institutiei

 

 

Art.1 Regulamentul descrie procesul de identificare a necesităţilor de instruire, conştientizare a personalului şi modalităţile de acces la programele de perfecţionare în vederea îmbunătăţirii continue a abilităţilor şi pregătirii profesionale a salariaţilor.

Art.2 În sensul prezentului regulament, termenii utilizaţi sunt definiţi după cum urmează:

a. beneficiar de formare - autoritatea care alocă resurse financiare, umane, informaţionale şi de timp, în scopul achiziţionării de servicii de formare profesională a salariaţilor,

b. formare profesională – proces de instruire de tip formare continuă, destinat dezvoltării de competenţe determinate, în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate de salariaţi,

c. formare specializată – formare profesională destinată dezvoltării acelor competente şi aptitudini necesare exercitării unei funcţii de nivel ridicat de complexitate şi care necesită abilitaţi şi aptitudini specifice, desfăşurate într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ extinsă, cu grupuri definite şi constituite limitativ, de regula pe baza de selecţie.

d. grup ţinta – beneficiar de formare determinat, ale cărui caracteristici sunt utilizate la definirea si elaborarea conţinutului programului de formare,

e. perfecţionare – formare profesională destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare creşterii calităţii rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinat, desfăşurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri ţintă definite în sens larg, de regulă pe baza de auto-evaluare, evaluare şi recunoaşterea necesităţii de formare şi tratând o tematică unitară, domeniu de activitate specific,

f. persoana resursă – personal din cadrul departamentului ce are ca obiect de activitate tematica abordată în cadrul programului de formare

g. program de formare – ansamblul activităţilor desfăşurate de un furnizor de formare în baza unui contract încheiat cu unul sau mai mulţi beneficiari de formare în vederea furnizării de servicii de formare pentru grupuri ţintă,

h. specializare la locul de muncă – dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter repetat a unor activităţi determinate.

Art.3. Principiile aplicabile sistemului de fomare profesională a salariaţilor din cadrul autorităţii sunt:

a. eficienţă – principiu potrivit căruia autoritatea are obligaţia de a asigura atingerea obiectivelor formării cu un consum raţional de resurse,

b. eficacitatea – principiu, potrivit căruia beneficiarii de formare au dreptul de a obţine rezultate superioare resurselor alocate,

c. coerenţă – principiu conform căruia regulile din prezentul regulament se aplică tuturor salariaţilor,

d. egalitatea de tratament – principiu potrivit căruia, în contractarea serviciilor de formare părţile contractante au obligaţia de a nu face discriminări între categoriile de beneficiari, respectiv furnizori de formare,

e. gestiunea descentralizată a procesului de formare – autoritatea are deplina competenţă în planificarea formării, achiziţionării serviciilor de formare, monitorizării şi evaluării formării salariaţilor,

f. liberalizarea accesului la servicii de formare – furnizorii de servicii de formare au acces liber la procedura de achiziţii de formare în condiţii de concurenţa şi egalitate de tratament în relaţia cu beneficiarii de formare,

g. planificare – autoritatea are obligaţia de identifica nevoile de formare ale salariaţilor, de a stabili priorităţile în achiziţionarea serviciilor de formare,

h. transparenţa – principiu conform căruia autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţia celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la formarea profesională a salariaţilor, inclusiv resursele financiare alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art.4. Instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului reprezintă fundamentul obţinerii şi menţinerii sistemului de management al calităţii.

1. Identificarea necesităţilor de instruire, formare profesională a personalului se face în urma analizei semestriale de către:

1. şeful de compartiment pentru personalul din subordine

2. primarul sau viceprimarii pentru şefii de compartimente.

2. Analiza cuprinde următoarele aspecte.

1. necesarul de personal calificat

2. deficienţe în ceea ce priveşte calitatea muncii, semnalate din interior în urma auditului sau din exterior.

Art.5. Formele de realizare a formării profesionale a salariaţilor sunt:

a. programe de formare organizate şi desfăşurate de către furnizorii de formare profesională, finalizate cu certificat de participare, diploma de absolvire,

b. programe de formare organizate şi desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă,

c. instructaje interne

Art.6. Pentru instruirea, formarea profesională a salariaţilor se aplică următoarele metode:

a. instructaje interne in vederea ridicării nivelului profesional pe specialităţi, compartimente.  Instructajele se ţin trimestrial de către şeful de compartiment finalizate cu un test. Instructajul este anunţat cu trei zile înainte de data planificată. Procesul verbal de instruire este redactat şi arhivat de funcţionarii din cadrul Compartimentului resurse umane.

b. instruirea persoanelor nou angajate - are la bază o formare iniţială de specialitate atestată cu documente specifice şi verificată printr-un concurs. În primele 3 luni personalul nou angajat este coordonat de un salariat din cadrul compartimentului propus de şeful de compartiment în care îşi desfăşoară activitatea, perioada finalizată cu test de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite.

c. programele de formare organizate de către furnizorii de formare profesională pot fi desfăşurate cu participarea directă a salariaţilor, la sediul furnizorului, în alte locaţii sau la sediul beneficiarului, ori prin intermediul mijloacelor electronice

d. participarea la conferinţe, seminarii alte tipuri de evenimente similare din ţară sau străinătate în domeniile care se regăsesc în fişa postului.

Art.7. Participarea la programele de formare profesională a salariaţilor se finanţează din bugetul local. Participarea la programele de formare se realizeaza cu respectarea planului întocmit în cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul curent, plan întocmit în funcţie de evaluările performanţelor profesionale individuale a a salariaţilor.

Anexa privind numărul de salariaţi care pot participa la programele de formare profesională, pe tipuri de programe, finanţate din bugetul local se afişează la avizierul institutiei şi pe site-ul instituţiei.

Numărul de salariaţi care pot beneficia de programe de formare profesională mai mare de 90 de zile, finanţate din bugetul local se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la avizierul instituţiei şi pe site-ul acesteia.

Necesarul de formare profesională identificat pe baza evaluării performanţelor profesionale se completează cu necesarul de formare profesională rezultat din modificările legislative, în domeniile de competenţa ale salariatului precum şi din eventualele modificări substanţiale ale atribuţiilor prevăzute în fişa postului.

Art.8. Salariaţii care urmează forme de perfecţionare profesională cu o durată mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau străinatate, finanţate din bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în cadrul autoritaţii o perioadă de 5 ani de la terminarea programelor.

Art.9. În cazul în care raportul de serviciu încetează înaintea termenului de 5 ani: prin acordul parţilor exprimat în scris, prin destituirea din funcţia publică, prin demisie, prin condamnare printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca masură de siguranţă ori ca pedeapsa complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia, pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului nesatisfăcător la evaluarea performanţelor profesionale, sau în cazul în care nu a absolvit din vina lui salariatul se obligă să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate de instituţie pentru perfecţionare proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani.

Art.10. Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu sunt finanţate din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.

Art.11. Autoritatea comunică anual Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, planul de perfecţionare profesională a salariaţilor, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual.

Art.12. În relaţia cu furnizorii de formare autoritatea are următoarele drepturi şi obligaţii:

• să solicite şi să primească toate documentele care atestă calitatea de furnizor de

formare abilitat,

• să solicite şi să primească toate documentele care atestă buna desfăşurare a programului şi atingerea obiectivelor pentru care a fost încheiat contractul,

• să solicite restituirea sumelor plătite pentru participarea la programele de formare profesională dacă salariatul face dovada finalizării acestuia din clipa furnizorului de servicii,

• să pună la dispoziţia furnizorilor toate informaţiile relevante pentru organizarea şi derularea în bune condiţii a programelor de formare,

• să asigure participarea salariaţilor selectaţi la formare conform planificării,

• să asigure transparenţa procesului de achiziţionare a serviciilor de formare,

• să asigure plata la termenele şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat.

Art.13. În relatia cu salariaţii participanţi la programele de formare autoritatea are următoarele

drepturile drepturi şi obligaţii:

• să solicite şi să primească toate informaţiile necesare analizării necesităţii şi oportunităţii aprobării, finanţării participările, programele de formare,

• să aprobe sau să refuze justificat participarea la programele de formare şi finanţarea cheltuielilor cu participarea,

• să solicite organizarea evaluării rezultatelor participării la programele de formare,

• să solicite restituirea sumelor cu participarea la programele de formare, dacă salariatul nu face dovada finalizării acestuia din culpa sa,

• să planifice şi să asigure participarea la programe de formare profesionale a salariaţilor în funcţie de necesităţi,

• să asigure formarea salariaţilor în mod echitabil, prioritar în domeniile de competenţa materială din fişa postului,

• să aducă la cunoştinţa salariaţilor planul anual de formare profesională, modalitatile de acces, criteriile

• să asigure întocmirea, conform legii a tuturor actelor administrative în vederea respectării drepturilor şi asumării obligaţiilor salariaţilor în domeniul formării profesionale.

Art.14. Salariaţii participanţi la programele de formare au următoarele obligaţii specifice:

• să participe la toate activităţile din cadrul programului de formare şi la toate formele de evaluare a programului

• să sesizeze autoritatea privind neregulile şi abaterile constate în derularea contractului, în ceea ce priveşte obligaţiile furnizorului deformare,

• să restituie în conditiile legii, sumele cheltuite cu participarea la programele de formare, în situaţia în care nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate,

• să utilizeze în activitatea curentă cunoştinţele dobândite, respectiv competenţele obţinute şi abilităţile dezvoltate, să asigure transferul acestora.

Art.15. În limita fondurilor alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru programele de formare profesionale, planul anual de formare profesională poate fi reanalizat si modificat.

La încheierea exerciţiului bugetar se întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a salariaţilor din cadrul autorităţii cu evidenţierea următoarelor elemente:

- numărul salariaţilor care au participat la programe de formare, pe categorii,

- tipurile de programe de formare profesională urmate,

- furnizori de programe de formare profesională contactaţi şi modalităţile de achiziţionare a serviciilor,

- propuneri de îmbunătăţire a sistemului de formare,

Raportul de formare profesionale a salariaţilor este parte integrantă din raportul de activitate al autorităţii.

Art.16   Prezentul Regulament face parte integrantă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu.

 

Anexa nr. 10

Procedura privind declaraţia de avere şi interese

 

Asigurarea exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice în condiţii de imparţialitate, integritate, transparenţă, prin organizarea în mod unitar şi instituţionalizat a activităţii de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor respective şi a verificării conflictelor de interese, precum şi de sesizare a incompatibilităţilor este reglementată de Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

(1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

1. aleşii locali;

2. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor;

3. personalul încadrat la cabinetul Primarului.

(2) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun de către:

1. consilierii locali, primar si viceprimar - la  secretarul orasului Geoagiu

2. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici,

inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei la Dna Iosif Rodica

 (3) Atribuţiile persoanelor care primesc aceste declaratii, sunt:

a) primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;

b) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de interese;

c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în

termen a acestora;

d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter

public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, al căror model

se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;

e) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de

internet a instituţiei, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare,

după care se arhivează potrivit legii;

f) trimit Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de

avere şi ale declaraţiilor de interese primite, pe care Agenţia le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, şi le menţine publicate pe durata prevăzută de dispoziţiile lit. e);

g) publică pe pagina de internet a instituţiei, sau la avizierul propriu, numele şi funcţia persoanelor

care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la

expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei;

h) acordă consultanţa referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi

verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest

sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor.

(4) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.

(5) Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit formularului adoptat prin lege în acest scop

(6) Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde funcţiile şi activităţile potrivit formularului adoptat prin lege în acest scop.

(7) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii la persoanele cu atribuţii în acest sens.

(8) Salariaţii au obligaţia sa depună sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

(9) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, salariaţii au obligaţia sa depună o noua declaraţie de avere şi declaraţie de interese.

(10) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii 144/2007 sau persoana care semnează declaraţia sesizează deficiente în

completarea acesteia vor recomanda, în scris, persoanei în cauza rectificarea declaraţiei, în termen de cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificata poate fi însoţită de documente justificative.

(11) Declaraţia rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agenţiei Naţionale de Integritate.

(12) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei rectificate, ANI nu poate declanşa procedurile prevăzute de prezenta lege.

(13) Fapta salariaţilor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere respectiv declaraţie de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

(14) Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda  şi declanşarea din oficiu a procedurii de control.

(15) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate cu atribuţii în aplicarea Legii 144/2007 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului instituţiei dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege.

 

 

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech